×

กสิกรไทยเผย ครึ่งปีแรก 2563 กำไรสุทธิเหลือ 9.5 พันล้านบาท ลดลง 52.18% ผลจากตั้งสำรอง 1.6 หมื่นล้าน

20.07.2020
  • LOADING...

ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่าในช่วงไตรมาส 2/63 การหดตัวของเศรษฐกิจซึ่งมีผลต่อรายได้ของธนาคาร ธนาคารจึงพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ และมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในไทยไตรมาส 2/63 คาดว่าจะหดตัวลึกที่สุดของปี โดยได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองของไทยและต่างประเทศ ท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าที่หดตัวลงอย่างมาก

 

ทั้งนี้ ผลประกอบการครึ่งปีแรก 2563 ทางธนาคารและบริษัทย่อย (ธนาคารฯ) มีกำไรสุทธิที่ 9,550 ล้านบาท ลดลง 52.18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเฉพาะไตรมาส 2/63 อยู่ที่ 2,175 ล้านบาท ลดลง 70.50% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ กำไรสุทธิครึ่งปีแรก 2563 ลดลงจากการที่ธนาคารสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกว่า 16,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.97% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เพื่อรับกับความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลงจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิครึ่งปีแรก 2563 อยู่ที่ 55,164 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เฉพาะไตรมาส 2/63 อยู่ที่ 27,082 ล้านบาท ลดลง 3.56% โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิยังเพิ่มขึ้นจากสินเชื่อที่ขยายตัวและ EIR (การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรับเกี่ยวกับการให้สินเชื่อด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง)

 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสุทธิครึ่งปีแรก 2563 อยู่ที่ 24,063 ล้านบาท ลดลง 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เฉพาะไตรมาส 2/63 อยู่ที่ 14,092 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.33% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกับการให้สินเชื่อลดลงและเปลี่ยนไปแสดงเป็นรายได้ดอกเบี้ย ขณะที่รายได้สุทธิจากการรับประกันภัยลดลง

 

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2563 อยู่ที่ 33,277 ล้านบาท ลดลง 1.41% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ไตรมาส 2/63 อยู่ที่ 15,796 ล้านบาท ลดลง 9.64% ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการจัดการหนี้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) อยู่ที่ระดับ 42%

 

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NIM) อยู่ที่ระดับ 3.34%  

 

อัตราเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%NPL Gross) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อยู่ที่ 3.92% เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 ที่อยู่ 3.65% ขณะที่อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อยู่ที่ระดับ 155.68% โดยสิ้นปี 2562 อยู่ที่ระดับ 148.60% 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,585,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.86% จากสิ้นปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นการเติบโตของสินเชื่อและการเพิ่มขึ้นของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories