×

สภาผู้แทนราษฎรมีมติ 257 ต่อ 189 เสียง ผ่านวาระ 3 งบฯ ปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
22.08.2021
  • LOADING...
BREAKING_NEWS

วันนี้ (22 สิงหาคม) เวลา 01.15 น. หลังการอภิปรายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อเนื่องมาตลอด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-21 สิงหาคม ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ในวาระที่ 2 รวม 42 มาตรา วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท

 

ต่อมา ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ดำเนินการให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 3 โดยผลการลงมติคือ เห็นชอบ 257 เสียง ไม่เห็นด้วย 189 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เตรียมนำส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 20 วัน ก่อนส่งให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

 

ต่อมา สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลุกขึ้นกล่าวขอบคุณต่อสภา และจะนำข้อเสนอไปปรับปรุงต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ขอบคุณกรรมาธิการวิสามัญที่ได้เสียสละเวลาในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้อย่างเต็มที่

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising