×

ตั๊น จิตภัสร์ เสนอกระทรวงศึกษาฯ อุดหนุนโรงเรียน ตชด. 215 แห่ง ให้เท่าเทียม สพฐ.

โดย THE STANDARD TEAM
18.10.2019
  • LOADING...
จิตภัสร์ กฤดากร

จิตภัสร์ กฤดากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองเลขาพรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ

 

จิตภัสร์กล่าวว่าตนได้พูดถึงเรื่องการศึกษา เพราะดูจะเป็นที่ยอมรับว่าปัญหาของสังคมทุกวันนี้ต้องแก้ที่การศึกษา ‘รัฐบาลสร้างคน คนสร้างชาติ’ การที่เราจะสร้างชาติต้องสร้างที่คน การสร้างคนเราต้องสร้างที่ใจ เด็กทุกคนควรที่จะได้รับสิทธิเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา ต้องมีการกระจายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

 

“พรรคประชาธิปัตย์ พรรคต้นสังกัดของตนให้ความสำคัญทางด้านการศึกษามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรียนฟรี เงินอุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร อาหารเช้าฟรี นมฟรี ในสมัยท่านชวน หลีกภัย ที่ส่งเสริมให้เด็กนั้นเติบโตอย่างมีคุณภาพ” จิตภัสร์กล่าว

 

จากข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณสูงที่สุดอยู่ที่ 11.5% ของงบประมาณปี 2563 เท่ากับ 368,000 ล้านบาท

 

ปัญหาหลักของการพัฒนาการศึกษาคือปัญหาเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ทุรกันดาร ดูจากตัวเลขแล้ว เด็กเริ่มเรียน ป.1 จำนวน 100 คน แต่จบการศึกษาเพียงแค่ 60 คน ซึ่งเกิดจากปัญหาความยากจน ทำให้มีการตกหล่นถึง 40% ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีโครงการระยะเวลา 7 ปี สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่พิเศษในถิ่นทุรกันดาร โดยมีงบอุดหนุน 204,000 ล้านบาท มีโรงเรียนในโครงการทั้งหมด 1,214 แห่ง 

 

แต่ยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทุ่มเทให้กับการศึกษามาโดยตลอดคือ ‘โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน’ (ตชด.) โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ สามารถที่จะลดความเหลื่อมล้ำ ให้โอกาสคนจนให้ได้รับการศึกษา แต่ละแห่งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ยากที่จะเข้าถึง บุคลากรโรงเรียนต้องอดทนเสี่ยงภัยในการเข้าไปให้การศึกษากับเด็กเหล่านี้ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 215 แห่ง จำนวนนักเรียน 26,720 คน แต่มีความจริงในเรื่องของข้อจำกัดที่รัฐบาลควรจะให้การส่งเสริมในจุดที่ขาดแคลน 

 

โดยได้ชื่นชมไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เป็นหน่วยงานหลักที่ให้งบประมาณสนับสนุนมาโดยตลอด กระทรวงศึกษาธิการในฐานะเจ้าภาพใหม่ควรส่งเสริมและอุดหนุนให้การทำงานดีขึ้น เช่น เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนพักนอนของ ตชด. ให้เท่ากับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีเงินค่าอุดหนุนอาหารนักเรียนมื้อเช้าและเย็น มื้อละ 20 บาท 

 

ในช่วงท้ายจิตภัสร์ได้ฝากเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการผ่านประธานสภา ให้กระทรวงศึกษาธิการช่วยสนับสนุนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน และงบลงทุนให้โรงเรียน ตชด. เท่าเทียมกับ สพฐ. เป็นค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนที่โรงเรียน ตชด. ยังคงพึ่งงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น หน่วยงานเอกชน หรือในโครงการพระราชดำริ 

 

เพื่อสร้างอนาคตไทยกับเด็กไทยที่มีคุณภาพ จัดงบประมาณให้สะท้อนเศรษฐกิจที่แท้จริง ‘เด็กในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า’

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories