×

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

โดย THE STANDARD TEAM
28.03.2021
  • LOADING...
โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

วันนี้ (28 มีนาคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ‘พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2564’ โดยมีรายละเอียดระบุว่า

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

โดยที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

สำหรับการพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว สืบเนื่องจากการประชุมร่วมรัฐสภายังมีกฎหมายสำคัญหลายฉบับที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ อาทิ พ.ร.บ. ประชามติ ทำให้ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้หารือคณะกรรมการประสานงาน 3 ฝ่ายคือ รัฐบาล ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา เพื่อขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 7-8 เมษายนนี้

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising