×

รัฐเตรียมจัดการ Fake News ทางออนไลน์ ตั้งหน่วยกลาง-กระทรวง-จังหวัด ตรวจพบแจ้งกรมประชาสัมพันธ์ใน 1 ชม. และดำเนินคดีโดยเร็ว

โดย THE STANDARD TEAM
01.02.2022
  • LOADING...
รัฐเตรียมจัดการ Fake News ทางออนไลน์ ตั้งหน่วยกลาง-กระทรวง-จังหวัด ตรวจพบแจ้งกรมประชาสัมพันธ์ใน 1 ชม. และดำเนินคดีโดยเร็ว

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ ) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ…. เป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ จะให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 

 

  1. ศูนย์ประสานงานกลาง
  2. ศูนย์ประสานงานประจำกระทรวง
  3. ศูนย์ประสานงานประจำจังหวัด 

 

เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์

 

สำหรับสาระสำคัญร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว อาทิ 

 

  • กำหนดนิยามคำสำคัญ เช่น ‘สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)’ และ ‘ข่าวปลอม’

 

  • จัดตั้งศูนย์ประสานงานกลาง ให้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดตั้ง ‘ศูนย์ประสานงานการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์กลาง’ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการ ให้ทุกกระทรวงจัดตั้ง ‘ศูนย์ประสานงานการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ประจำกระทรวง’ ให้กรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง ‘ศูนย์ประสานงานการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ประจำจังหวัด’ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ประสานงานประจำจังหวัด

 

  • ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวปลอมดำเนินการแถลงข่าวทันทีที่พบว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอม และแจ้งกรมประชาสัมพันธ์ภายใน 1 ชั่วโมง อีกทั้งให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และต้องจัดให้มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว

 

  • กรณีข่าวปลอมใดที่เข้าข่ายหรือสมควรดำเนินการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบตามระเบียบนี้ แจ้งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ดำเนินการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์

 

  • กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อการประเมินผลการดำเนินงานตามระเบียบนี้ 

 

“ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์นี้จะเป็นกรอบในการขจัดข่าวปลอม (Fake News) ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะข่าวที่สร้างความแตกแยกในสังคม การยั่วยุ ข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสังคม ข่าวที่ทำลายภาพลักษณ์ต่อประเทศ ทำให้มีผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เด็กและเยาวชน ตลอดจนกระทบต่อเศรษฐกิจ วัฒนธรรมอันดี และสถาบันหลักของชาติ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างและเผยแพร่ Fake News ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้น” ธนกรกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising