×

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนดเคอร์ฟิว กทม. และปริมณฑล รวมถึง 4 จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ 3 ทุ่มถึงตี 4

โดย THE STANDARD TEAM
10.07.2021
  • LOADING...
เคอร์ฟิว กทม.

วันนี้ (10 กรกฎาคม) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) โดยให้ประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) ​และปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ห้ามออกจากเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน นับแต่วันที่ข้อกำหนดฉบับนี้บังคับใช้ โดยข้อกำหนดนี้มีผลตั้งแต่ 12 กรกฎาคมเป็นต้นไป

 

สำหรับข้อกำหนดดังกล่าวได้มีการยกเว้นผู้ป่วย หรือผู้ที่จำเป็นต้องไปพบแพทย์หรือเข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข

 

รวมถึงการขนส่งสินค้า ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ สิ่งพิมพ์ การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัย หรือการประกอบอาชีพที่จำเป็น ปฏิบัติงานตามรอบเวลา กะ หรือทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม งานทำงานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานดูแลรักษาความปลอดภัย เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรือตรวจรักษาสัตว์

 

ทั้งนี้ให้บุคคลที่จำเป็นดังกล่าวแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทาง หรือหลักฐานอื่นๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

 

กรณีจำเป็นอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้แสดงเหตุจำเป็นพร้อมหลักฐานต่อพนักงานในพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่ออนุญาต

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising