×

ธอส. เปิดยื่นกู้บ้านล้านหลังแล้ว อัดโปรฯ หนัก ผ่อน 3.8 พันบาทต่อเดือน คงดอกเบี้ย 3% นาน 5 ปี

โดย THE STANDARD TEAM
02.01.2019
  • LOADING...

วันนี้ (2 ม.ค.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดให้ผู้จองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังในกลุ่มงบประมาณ 5.9 หมื่นล้านบาทส่วนแรกยื่นคำขอกู้แล้ว จากยอดจองสิทธิสินเชื่อทั่วประเทศที่สูงถึง 1.27 แสนล้านบาท โดย ธอส. คาดว่าจะมีผู้ที่จองสิทธิไว้แล้วทยอยยื่นคำขอกู้ครบกรอบวงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาทแน่นอน


ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ย้ำว่า สิ่งที่ผู้ยื่นคำขอกู้ต้องนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ได้แก่ 1. รหัสจองสิทธิที่ได้รับทาง SMS ก่อนหน้านี้แล้ว 2. เอกสารแสดงตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส เป็นต้น 3. เอกสารแสดงรายได้ กรณีพนักงานประจำ จะใช้ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง ส่วนกรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ จะใช้สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ และรูปถ่ายกิจการ เป็นต้น 4. เอกสารแสดงหลักประกัน หรือที่อยู่อาศัยที่ต้องการซื้อ เช่น สัญญาจะซื้อจะขายราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท สำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด กรณีผู้กู้ต้องการกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านเองจะต้องแสดงใบอนุญาตปลูกสร้าง แบบแปลน ใบประมาณการปลูกสร้าง และสัญญาว่าจ้างก่อสร้างราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทด้วย หลังจากนี้ธนาคารจะพิจารณาวงเงินสินเชื่อตามความสามารถในการชำระหนี้ โดยคำนวณจากรายได้สุทธิของผู้กู้รวมถึงราคาประเมินหลักประกันของที่อยู่อาศัยที่ต้องการซื้อ และราคาจะซื้อจะขายตามสัญญา จากนั้นจะรายงานผลการพิจารณาให้ผู้กู้ทราบต่อไปธอส. ให้ข้อมูลว่า สัดส่วนของผู้จองสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน 2.5 หมื่นบาทต่อเดือนมีมากที่สุด คิดเป็นสินเชื่อรวมสูงถึง 1.13 แสนล้านบาท โดย ธอส. กำหนดให้เริ่มต้นผ่อน 3.8 พันบาทต่อเดือนในช่วง 5 ปีแรก ถือเป็นระดับที่ต่ำเทียบเท่าการเช่าอาศัย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะคงไว้ที่ 3% ต่อปีในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย สำหรับการยื่นคำขอกู้เริ่มตั้งแต่ 2 มกราคม ถึง 29 มีนาคม 2562 และผู้จองสิทธิส่วนที่เหลือจะยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 28 มิถุนายน 2562 นี้

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories