×

บังคับใช้วันนี้ หลักเกณฑ์เข้าร่วมเป็นร้านค้าก๊าซตามโครงการบัตรสวัสดิการรายใหม่ ฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนสิทธิและห้ามเข้าร่วมโครงการอีก

โดย THE STANDARD TEAM
08.06.2023
  • LOADING...
ร้านค้าก๊าซ

วันนี้ (8 มิถุนายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นร้านค้าก๊าซ เพื่อรับชำระเงินจากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ศ. 2566 มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือตั้งแต่วันนี้ (8 มิถุนายน) เป็นต้นไป

 

กรมธุรกิจพลังงานได้ออกประกาศในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการยิ่งขึ้น ด้วยการวางเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติให้มีความชัดเจน และให้สอดคล้องกับการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการรอบใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วย

 

ไตรศุลีกล่าวต่อไปว่า สาระสำคัญของประกาศฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของร้านค้าก๊าซที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการรับชำระเงินจากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัตินี้จะใช้กับเฉพาะร้านค้ารายใหม่เท่านั้น จะไม่ใช้บังคับกับร้านค้าก๊าซที่ร่วมโครงการอยู่แล้ว รวมถึงร้านที่ได้ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการก่อนวันที่ประกาศมีผลบังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา

 

คุณสมบัติของร้านค้าก๊าซที่จะสมัครร่วมโครงการฯ เช่น ต้องเป็นร้านค้าที่จำหน่ายก๊าซหุงต้ม และมีใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ลักษณะที่หนึ่ง (ธพ.ป.2) หรือมีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ลักษณะที่สอง (ธพ.ก.2) ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542, มีทำเลและสถานที่ตั้งร้านค้าที่แน่นอน, ไม่เคยถูกเพิกถอนสิทธิโดยมีรายชื่อที่ระบบของธนาคารกรุงไทยตรวจพบ, ไม่เคยยกเลิกการติดตั้งเครื่อง EDC หรือยกเลิกแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อรับชำระเงินจากสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม)

 

ไตรศุลีกล่าวอีกว่า กรมธุรกิจพลังงานยังได้วางเงื่อนไขที่ร้านค้าก๊าซที่เข้าร่วมโครงการทุกราย ทั้งรายเดิมที่ร่วมโครงการอยู่แล้วหรืออยู่ระหว่างพิจารณาก่อนมีประกาศ และรายใหม่ที่จะสมัครเข้าร่วมในอนาคตจะต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 8 ข้อ ได้แก่

 

1) ติดตั้งเครื่อง EDC หรือแอปพลิเคชันถุงเงิน

 

2) ห้ามปฏิเสธการรับชำระค่าก๊าซหุงต้มโดยการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่มีเหตุอันสมควร

 

3) ห้ามยึดหรือเก็บบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

 

4) ห้ามรับแลกสิทธิส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มเป็นเงินสด สินค้าชนิดอื่น หรือสิ่งตอบแทนอื่น 

 

5) ห้ามดำเนินธุรกิจที่มีลักษณะเป็นยานพาหนะเร่ขายก๊าซหุงต้ม

 

6) ห้ามรับชำระค่าก๊าซหุงต้มด้วยรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการรับชำระล่วงหน้า เช่น การสะสมคูปอง การสะสมแต้ม การรวมสิทธิเพื่อส่งมอบในภายหลัง 

 

7) ห้ามรับแลกสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม) ที่ก๊าซหุงต้มเป็นของร้านค้าอื่น

 

8) ห้ามหาผลประโยชน์อื่นใดจากสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม) ที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของสวัสดิการแห่งรัฐ (ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม)

 

ไตรศุลีกล่าวอีกว่า กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดที่รับสมัครเป็นร้านค้าก๊าซจะดำเนินการเพิกถอนการเป็นร้านค้าก๊าซที่ร่วมโครงการ และแจ้งกรมบัญชีกลางพิจารณาการส่งคืนเครื่อง EDC หรือยกเลิกการใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน

 

โดยผลของการเพิกถอนสิทธิดังกล่าว ร้านค้าก๊าซจะไม่มีสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ และจะไม่สามารถสมัครเป็นร้านค้าก๊าซเพื่อรับชำระเงินจากการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้อีกต่อไป

 

อ่านประกาศฉบับเต็ม: https://bit.ly/ratchakitcha_doeb_welfare 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising