×

ส.อ.ท. ชี้ 4 ปัญหาวัคซีนไทยล่าช้า แนะรัฐเปิดเอกชนนำเข้าได้-เพิ่มบุคลากร-เพิ่มจุดฉีดตามปั๊มน้ำมัน โรงงาน

20.04.2021
 • LOADING...
ส.อ.ท. ชี้ 4 ปัญหาวัคซีนไทยล่าช้า แนะรัฐเปิดเอกชนนำเข้าได้-เพิ่มบุคลากร-เพิ่มจุดฉีดตามปั๊มน้ำมัน โรงงาน

สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ประชุมกรรมการบริหาร ส.อ.ท. (19 เมษายน) มีวาระเร่งด่วนเพื่อหารือเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ซึ่งการฉีควัคซีนให้รวดเร็วและทั่วถึงจะลดจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศได้ แต่ปมการฉีดวัคซีนของไทยมีปัญหา 4 ด้าน ได้แก่

 

 1. จำนวนวัคซีนที่ไม่พอเพียงต่อจำนวนประชากรในประเทศ
 2. การฉีดวัคซีนล่าช้าจากบุคลากรและสถานที่ไม่พอเพียง 
 3. ปัญหาเรื่องการกระจายวัคซีน
 4. การสร้างความเชื่อมั่นหลังการฉีดวัคซีน

 

ดังนั้น ทางที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. จึงมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ 

 

 1. ส.อ.ท. เสนอให้ภาครัฐเปิดให้ภาคเอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนได้ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงวัคซีนด้วยความรวดเร็ว รวมถึงลดภาระการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ
 2. ปัญหาการฉีดวัคซีนล่าช้า แยกปัญหาออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ
  2.1 ด้านบุคลากร เสนอให้ภาครัฐเร่งผลิตบุคลากรที่สามารถดูแลการฉีดวัคซีนได้เฉพาะกิจ จากปัจจุบันมีเพียงแพทย์และพยาบาลวิชาชีพสามารถฉีดวัคซีนได้ อาจอบรมนักศึกษาแพทย์ / เภสัชกร ให้สามารถทำการฉีดวัคซีนและสังเกตอาการก่อนฉีดและหลังฉีดได้ โดย ส.อ.ท. ร่วมกับแพทยสภาจัดการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญผ่านแพลตฟอร์ม FTI Academy เพื่อเพิ่มบุคลากรที่สามารถฉีดวัคซีนดังกล่าวได้

 

2.2 เพิ่มสถานที่ในการบริการการฉีดวัคซีน โดย ส.อ.ท. ได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีพื้นที่สำหรับจัดเป็นจุดฉีดวัคซีนเพิ่มเติมดังนี้

 • ปั๊มน้ำมันบางจากทั่วประเทศ (กว่า 1,200 สถานี)
 • โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดย ส.อ.ท. จะประสานโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศให้จัดพื้นที่ภายในโรงงานให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน

 

 1. ปัญหาด้านการกระจายวัคซีน ส.อ.ท. เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนการกระจายวัคซีน เพื่อช่วยภาครัฐในการวางแผนการกระจายวัคซีนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 2. ปัญหาด้านการสร้างความเชื่อมั่นหลังการฉีดวัคซีน ส.อ.ท. เสนอให้จัดทำแพลตฟอร์มวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อใช้สำหรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศ

 

“การแก้ปัญหาโควิด-19 เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกัน ส.อ.ท. มีความพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงของการแพร่ระบาด รวมถึงการผลักดันให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าในการฟื้นฟูประเทศได้อย่างรวดเร็ว”

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising