×

ประกาศ! คง VAT 7% ต่ออีก 1 ปี ก่อนปรับเป็น 9% ในปี 2561

โดย
03.10.2017
  • LOADING...

     เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

     โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ ให้ประกาศคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 7% โดยให้มีผลบังคับในการจัดเก็บออกไปอีกเป็นเวลา 1 ปี ตามวงรอบปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

     เมื่อดูรายละเอียดตามกฎหมายจะเห็นว่ามีการประกาศให้มีการลดภาษีมูลค่าเพิ่มลงเหลือ 6.3% แล้วเหตุใดจึงต้องจ่าย 7% อาจมีผู้สงสัย

     THE STANDARD ขอไขคำตอบนี้ให้กระจ่าง เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร จากอัตราร้อยละ 10 เป็นอัตราร้อยละ 6.3 ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ประกอบกับพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535

     โดยมอบให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทนราชการส่วนท้องถิ่นในอัตรา 1 ใน 9 ของอัตราภาษีที่จัดเก็บ

     ดังนั้นกรมสรรพากรจึงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.3% บวกกับภาษีที่ต้องจัดสรรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นอีกในอัตรา 1 ใน 9 ของอัตราภาษีที่จัดเก็บ รวมเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 7% ซึ่งเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเดิมที่จ่ายอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง

     ส่วนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 9% จะมีผลในปี 2561 ซึ่งต้องจับตาดูอีกครั้งว่าจะมีการออกประกาศเลื่อนการจัดเก็บในอัตราดังกล่าวออกไปอีกหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาก็มีการออกกฎหมายลักษณะนี้เพื่อเลื่อนการจัดเก็บในอัตราดังกล่าวมาแล้ว

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories