×

กทม. เริ่มฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรกให้นักเรียนมัธยม เจาะกลุ่ม ม.ปลายก่อน ตามด้วย ม.ต้นต่อเนื่อง

04.10.2021
  • LOADING...
Pfizer นักเรียน

วันนี้ (4 ตุลาคม) เมื่อเวลา 10.00 น. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการวัคซีนนักเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กทม. ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร โดยมี ขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม., คณะผู้บริหาร กทม., ผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ซึ่ง กทม. เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยที่ผ่านมาได้ให้บริการวัคซีนในกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด กทม. ครบเรียบร้อยแล้ว 

 

ขณะนี้จะเริ่มให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป ซึ่งผู้ปกครองแสดงความประสงค์ให้รับวัคซีน 

 

เบื้องต้น กทม. ได้มอบหมายให้สำนักการศึกษา สำนักอนามัย และสำนักการแพทย์ วางแผนการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีน และเอกสารสำคัญต่างๆ ส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดทำแผนดำเนินการฉีดวัคซีนไว้รองรับต่อการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

 

ทั้งนี้ กทม. มีนักเรียนในสังกัดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้งหมด 37,466 คน มีผู้ประสงค์รับวัคซีน Pfizer จำนวน 33,048 คน คิดเป็น 88.21% ซึ่งตามแผนจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6 ในเดือนตุลาคม 2564 โดยมีโรงเรียนในสังกัดที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 9 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน, โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร, โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง, โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ, โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา, โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ, โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ, โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ, และโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง และมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6 ประสงค์ฉีดวัคซีนรวม 3,796 คน แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 จำนวน 1,473 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 จำนวน 1,286 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 จำนวน 1,037 คน 

 

สำหรับการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันนี้ดำเนินการในรูปแบบ School-based มีสำนักอนามัยและศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีน และสำนักการแพทย์สนับสนุนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดรถฉุกเฉินประจำตามโรงเรียนที่เป็นจุดฉีดวัคซีน จำนวน 6 จุด ได้แก่            

 

จุดที่ 1 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน ให้บริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม จำนวน 429 คน ดูแลโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 28 และโรงพยาบาลตากสิน 

 

จุดที่ 2 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ให้บริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ จำนวน 584 คน ดูแลโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 17 และให้บริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิชูทิศ จำนวน 272 คน ดูแลโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 4 โรงพยาบาลกลาง 

 

จุดที่ 3 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ให้บริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จำนวน 400 คน ดูแลโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 67 และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

 

จุดที่ 4 โรงเรียนนาหลวง ให้บริการสำหรับให้นักเรียนโรงเรียนนาหลวง จำนวน 531 คน ดูแลโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 54 และโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

 

จุดที่ 5 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ให้บริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ จำนวน 632 คน ดูแลโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 35 และโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

 

จุดที่ 6 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ให้บริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ จำนวน 493 คน ดูแลโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 57, ให้บริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ จำนวน 145 คน ดูแลโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 22 และให้บริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ จำนวน 310 คน ดูแลโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 37 และโรงพยาบาลสิรินธร 

 

ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกสังกัดทั้งหมด 458,257 คน มีนักเรียนสมัครใจรับวัคซีน Pfizer จำนวน 356,871 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6 จำนวน 136,855 คน ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการให้วัคซีนโควิดกับนักเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ 

 

สำหรับโรงเรียนสังกัดอื่นในพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลเพื่อจับคู่กับโรงเรียนในการให้บริการวัคซีนแก่นักเรียนแต่ละแห่ง แล้วแจ้งยอดนักเรียนที่รับวัคซีนมายัง กทม. จากนั้น กทม. จะจัดสรรวัคซีนที่ได้รับให้แก่โรงพยาบาลตามจำนวนนักเรียนที่ขอรับวัคซีน

 

สำหรับนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรกในวันนี้จะได้รับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยเว้นช่วงระยะเวลาหลังจากรับเข็มแรก 3 สัปดาห์ ซึ่ง กทม. ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งข้อปฏิบัติหลังรับวัคซีนตามข้อแนะนำจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เช่น ควรงดออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ใช้แรงมากๆ ในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ หลังได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หาก กทม. ได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม จะเร่งฉีดวัคซีนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising