×

บอร์ด FETCO แต่งตั้ง ‘กอบศักดิ์ ภูตระกูล’ นั่งเก้าอี้ประธานกรรมการแทน ‘ไพบูลย์ นลินทรางกูร’ ที่ครบวาระ

01.06.2022
  • LOADING...
กอบศักดิ์ ภูตระกูล

บอร์ดสภาธุรกิจตลาดทุนไทย หรือ FETCO มีมติแต่งตั้ง ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทน ไพบูลย์ นลินทรางกูร ซึ่งครบวาระ โดยมีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

 

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) มีมติเลือก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แทน ไพบูลย์ นลินทรางกูร ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

 

ปัจจุบัน ดร.กอบศักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และอุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทั้งเศรษฐศาสตร์ การเงิน และตลาดทุน เคยดำรงตำแหน่งทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการทำงานด้านนโยบายการเงิน นโยบายเศรษฐกิจมหภาค นโยบายสถาบันการเงิน และแผนพัฒนาตลาดทุน ในช่วงที่ร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

นอกจากนี้ยังเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีผลงานวิชาการคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง เคยได้รับรางวัล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2552

 

ดร.กอบศักดิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจาก Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีทางด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์จาก Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ทั้งนี้ สภาธุรกิจตลาดทุนไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนไทย มีบทบาทเป็นผู้แทนองค์กรในตลาดทุนไทยเพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตลาดทุนไทย รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายระหว่างรัฐและเอกชน 

 

ปัจจุบันมีสมาชิก 7 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising