×

กรรมการบัณฑิต มธ. ปี 2561 เปิดข้อมูลคัดกรองวันรับปริญญา ชวนประชาคมลงชื่อ เรียกร้องมหาวิทยาลัยดำเนินการ 7 ข้อ

โดย THE STANDARD TEAM
11.11.2020
  • LOADING...
กรรมการบัณฑิต มธ. ปี 2561 เปิดข้อมูลคัดกรองวันรับปริญญา ชวนประชาคมลงชื่อ เรียกร้องมหาวิทยาลัยดำเนินการ 7 ข้อ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน คณะกรรมการบัณฑิตฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ออกร่างจดหมายเปิดผนึกของประชาคมธรรมศาสตร์ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยระบุรายละเอียดว่า

 

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 และ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินมาตรการการรักษาความปลอดภัยโดยหน่วยงานของรัฐ ณ จุดคัดกรองเข้ามหาวิทยาลัย บริเวณประตูท่าพระจันทร์ ประตูท่าพระอาทิตย์ และทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

พบว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดอย่างไม่สมเหตุสมผล อันเป็นการกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและสร้างภาระให้บัณฑิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานเกินสมควร มีการติดตามสอดส่องโดยเจ้าหน้าที่รัฐทั่วทั้งงาน การกระทำทั้งหลายที่ไม่สมเหตุสมผลกับวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยได้ทำลายบรรยากาศแห่งความสุขและความปีติยินดีที่ควรจะเป็นตามปกติของงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ได้อุตสาหะเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา

 

อีกทั้งยังปรากฏว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของบรรดานักศึกษาทั้งที่กำลังศึกษาในปัจจุบันและผู้ที่สำเร็จการศึกษา โดยเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ไปยังบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับความยินยอมและไม่ได้แจ้งเหตุและขอบเขตของการเผยแพร่ต่อเจ้าของข้อมูลแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามประมวลเหตุการณ์ผลกระทบและความเสียหายที่ได้รับจากมาตรการการรักษาความปลอดภัยกรณีเข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 และ 31 ตุลาคม 2563 เอกสารท้ายจดหมายเปิดผนึก

 

การกระทำของมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้สร้างความเคลือบแคลงใจและความกังวลใจต่อนักศึกษา บัณฑิต ผู้เข้าร่วมงาน และบุคคลอื่นๆ ที่มีความรักต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก แม้ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ก็ไม่สามารถตอบข้อเคลือบแคลงใจหรือข้อกังวลใจได้แต่อย่างใด มิหนำซ้ำยังได้สร้างความผิดหวังต่อผู้ที่ติดตามกรณีที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

 

ประชาคมธรรมศาสตร์ตามรายนามท้ายจดหมายเปิดผนึก จึงขอเรียกร้องให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในนามของมหาวิทยาลัยกระทำการดังต่อไปนี้

 

  1. ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อบุคคลภายนอกอย่างละเอียดและเผยแพร่ผลการสอบสวนต่อสาธารณชน อีกทั้งการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว จะต้องคำนึงถึงการขัดกันของผลประโยชน์ของบรรดากรรมการที่ตั้งขึ้นและจะเป็นการดีหากให้ฝ่ายนักศึกษาหรือบัณฑิตมีส่วนร่วมในคณะกรรมการด้วย

 

  1. ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีความเข้มงวดเกินจำเป็น จะต้องสอบสวนทั้งหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาและมหาวิทยาลัยเองที่มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยจะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีการรู้เห็นกับการกระทำของหน่วยงานภายนอกที่เกิดขึ้นภายในบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบของตนและเผยแพร่ผลการสอบสวนต่อสาธารณชน

 

  1. หากพบข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำใดเป็นความผิดหรือการกระทำใดไม่เหมาะสม ไม่ว่าเกิดจากบุคคลใดหรือคณะบุคคลใดก็ตาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะต้องลงโทษทั้งทางวินัยและดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมา

 

  1. เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของบัณฑิต และหน่วยงานที่ได้บันทึกภาพถ่ายหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมงานในวันงานพระราชทานปริญญาบัตรว่าได้รับหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างได้รับข้อมูลส่วนบุคคลไปอย่างไร รับหรือจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ใด และจะเก็บข้อมูลไว้เป็นเวลานานเท่าใด อีกทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการด้วยวิธีใดก็ตามที่สามารถสร้างความเชื่อใจต่อบรรดาบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลว่าข้อมูลต่างๆ จะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่มิชอบ

 

  1. ดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา บัณฑิต หรือศิษย์เก่าบนเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหัแก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสม และไม่ว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยสาเหตุใด มหาวิทยาลัยควรคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลำดับแรก

 

  1. แถลงต่อสาธารณชนว่างานพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งถัดไปหรืองานต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่ยอมให้เกิดกรณีที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอีกในพื้นที่และความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย

 

  1. จัดให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคล แถลงต่อสาธารณชนว่ารู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์ครั้งนี้

 

ประชาคมธรรมศาสตร์ตามรายนามท้ายจดหมายเปิดผนึกขอวิงวอนไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนทุกคน ไม่จำกัดเพียงแค่จะต้องเป็นประชาคมธรรมศาสตร์ ตลอดเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้บ่มเพาะให้เกิด ‘จิตวิญญาณธรรมศาสตร์’ ในใจของประชาคมธรรมศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยปลูกฝังให้ประชาคมยึดมั่นในความสำคัญของหลักสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติและไม่ยอมอ่อนข้อต่ออำนาจมิชอบ จิตวิญญาณธรรมศาสตร์นี้จะดำรงอยู่ได้อย่างไร หากปราศจากความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประชาคมและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอง

 

ทางคณะกรรมการบัณฑิตฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้เปิดแบบฟอร์มประมวลเหตุการณ์ผลกระทบและความเสียหายที่ได้รับจากมาตรการการรักษาความปลอดภัย กรณีเข้าร่วมงานพิธีฯ และได้สรุปผลกระทบบางส่วนไว้ในโพสต์นี้ (สามารถดูกรณีผลกระทบเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/จ17GWkssv1B86H924PoigduOvfWkTQC63b/preview)

 

เพื่อเรียกร้องให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในนามของมหาวิทยาลัยกระทำการดังข้อเรียกร้องทั้ง 7 ข้อตามเนื้อความในจดหมายเปิดผนึก คณะกรรมการบัณฑิตฯ จึงเปิดแบบฟอร์ม ‘ร่วมลงนามจดหมายเปิดผนึกของประชาคมธรรมศาสตร์ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์’ ตามลิงก์ที่แนบ https://forms.gle/wMye4MFW77AJv9Dn8

 

สามารถลงชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories