×

‘ศาลล้มละลาย’ ไฟเขียว ‘การบินไทย’ ขยายเวลาส่งแผนฟื้นฟูฯ เป็นวันที่ 4 ก.พ. 2564

โดย THE STANDARD TEAM
05.01.2021
  • LOADING...
ขยายเวลาส่งแผนฟื้นฟูการบินไทย

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย (THAI) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า กรณีที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563 และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งคณะผู้ทำแผนตามที่เสนอเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2563 โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ลงโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2563 ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามกฎหมายที่ผู้ทำแผนต้องส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 2 ม.ค. 2564 นั้น

 

บริษัทขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2563 ผู้ทำแผนได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการตามมาตรา 90/43 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยขอขยายระยะเวลาส่งแผนออกไปอีกเป็นเวลา 1 เดือน นับแต่วันครบกำหนดเดิม เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกอบด้วยส่วนที่เป็นสาระสำคัญหลายประการที่จำเป็นต้องพิจารณาวิเคราะห์ และกำหนดรูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้ โครงสร้างทุน และโครงสร้างองค์กรอย่างรอบด้าน 

 

อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงข้อกฎหมาย ข้อสัญญาที่มีกับพนักงานและคู่ค้า ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย และยังต้องให้สอดคล้องกับประมาณการทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ ตลอดจนแผนธุรกิจในอนาคต 

 

การจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เวลาพิเคราะห์พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ทุกฝ่าย และต้องพูดคุยและทำความเข้าใจกับเจ้าหนี้และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในหลักการต่างๆ ที่อยู่ในร่างแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อให้เห็นพ้องกับหลักการต่างๆ ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าแผนฟื้นฟูของบริษัทจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้ 

 

ทั้งนี้ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 4 ก.พ. 2564

 

โดยหลังจากนั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนและแต่งตั้งผู้บริหารแผน และบริษัทจะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าใดๆ ในการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising