×

สรรพสามิตเตรียมแก้กฎกระทรวง ปลดล็อกเอื้อผู้ผลิตแอลกอฮอล์รายเล็ก กำหนดแล้วเสร็จภายในมิถุนายนนี้

โดย THE STANDARD TEAM
26.02.2021
 • LOADING...
สรรพสามิตเตรียมแก้กฎกระทรวง ปลดล็อกเอื้อผู้ผลิตแอลกอฮอล์รายเล็ก กำหนดแล้วเสร็จภายในมิถุนายนนี้

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือแจ้งต่อผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการผลิตสุราขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเนื้อหาหนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่ทางกลุ่มผู้ประกอบการผลิตสุราขนาดกลางและขนาดย่อมได้เสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการผลิตสุราตามกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 มายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเรียนให้ทราบว่า ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้กรมสรรพสามิตรับข้อร้องเรียนของทางกลุ่มฯ และคำแนะนำของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพของประชาชน

 

ต่อมากรมสรรพสามิตได้ชี้แจงแจ้งแนวทางการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตผลิตสุรา รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโรงอุตสาหกรรมสุรา จะมีการพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ตามที่ผู้ประกอบการผลิตสุราขนาดกลางและขนาดย่อมได้เสนอข้อเรียกร้อง ซึ่งการดำเนินการและกำหนดระยะเวลาในการจัดทำร่างกฎกระทรวงอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 มีขั้นตอน ดังนี้

 

 • วันที่ 17 สิงหาคม 2563 กรมสรรพสามิตให้ความเห็นชอบการแก้ไขกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา 2560 
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2563 กรมสรรพสามิตแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาออกกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 
 • วันที่ 17 กันยายน 2563 ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2563 
 • วันที่ 27 ตุลาคม 2563 กรมสรรพสามิตร่วมหารือกับสำนักงานสรรพสามิตภาค เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560
 • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2563
 • วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2563
 • วันที่ 26 มกราคม 2564 ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2564
 • เดือนมีนาคม 2564 กรมสรรพสามิตร่วมหารือกับผู้เรียกร้อง เพื่อสรุปรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการแก้ไขกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560
 • เดือนเมษายน 2564 จัดทำประชาพิจารณ์หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • เดือนพฤษภาคม 2564 จัดทำประชาพิจารณ์สำหรับภาคเอกชน
 • เดือนมิถุนายน 2564 ร่างกฎกระทรวงเสนอกรมสรรพสามิตเห็นชอบ เพื่อเสนอกระทรวงการคลังดำเนินการตามขั้นตอนการออกกฎกระทรวงต่อไป

 

สำหรับกรณีนี้สืบเนื่องจากผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการผลิตสุราขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงนักวิชาการ เดินทางไปยื่นหนังสือเพื่อขอร้องเรียนและเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 ซึ่งที่ผ่านมาเป็นปัญหาต่อผู้ประกอบการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายย่อยในการผลิตและแข่งขัน โดยเป็นการขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 มาตรา 77 ว่าด้วยการยื่นขอปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories