×

มหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมฉีด Pfizer ให้นักเรียนมัธยมอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

โดย THE STANDARD TEAM
05.10.2021
  • LOADING...
ฉีด Pfizer นักเรียน

วันนี้ (5 ตุลาคม) สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรคในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางฯ ของกรมควบคุมโรค ได้แก่ 

 

  1. ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประสานการจัดบริการให้วัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ในรูปแบบการให้บริการวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษา โดยหากนักเรียน/นักศึกษาในสถาบันการศึกษาดังกล่าวมีอายุเกิน 18 ปี ให้รับวัคซีน Pfizer ได้พร้อมกับนักเรียนร่วมสถาบันการศึกษา และหากกรณีที่นักเรียน/นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับวัคซีนผ่านสถานศึกษาได้ ให้พิจารณาจัดหาช่องทางการเข้าถึงวัคซีนตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 

  1. แจ้งแผนการจัดส่งวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดและอำเภอสำหรับการให้บริการช่วง 2 สัปดาห์แรก โดยจะแจ้งการจัดส่งวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษาในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือนตุลาคม 2564 ในภายหลัง 

 

  1. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานศึกษาธิการจังหวัดหรือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา เพื่อทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมายการรับวัคซีนและแจ้งจำนวนนักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีน รวมทั้งโรงพยาบาลที่จัดส่งวัคซีนไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดส่งวัคซีนต่อไป

 

  1. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาให้บริการวัคซีนโควิด สำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้ครบถ้วน โดยให้วัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ระยะห่างระหว่างเข็ม 3 สัปดาห์ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบริหารจัดการวัคซีน Pfizer เพื่อใช้วัคซีนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายสูงสุด และขอให้แจ้งประมาณการจัดส่งวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษาไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

 

สุทธิพงษ์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จะได้ประสานงานการดำเนินงานสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ ศบค. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

 

นอกจากนี้ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านในการปฏิบัติตามมาตรการการรักษาสุขอนามัยพื้นฐานตามหลัก DMHTTA คือ

D: Distancing เว้นระยะห่าง
M: Mask Wearing สวมหน้ากาก
H: Hand washing ล้างมือบ่อยๆ
T: Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ
T: Testing ตรวจหาเชื้อโควิด
A: Application ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ อย่างเคร่งครัด

รวมถึงการป้องกันการติดเชื้อแบบ Universal Prevention ให้เป็นชีวิตวิถีใหม่ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อร่วมกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising