×

กรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบ ‘การถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อบันเทิง’ สามารถใช้พื้นที่สาธารณะได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

21.06.2023
  • LOADING...
กรุงเทพมหานคร

เพจเฟซบุ๊ก หวังสร้างเมือง ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นการถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในพื้นที่สาธารณะ ในกรุงเทพมหานคร โดยกองถ่ายสามารถขออนุญาตถ่ายทำในพื้นที่สาธารณะได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม (แต่สามารถเรียกเก็บค่าปรับได้ หากผู้ขออนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของพื้นที่ที่ได้ประกาศไว้) 

 

โดยสามารถติดต่อกับสวนสาธารณะนั้นๆ สำนักงานเขตพื้นที่ หรือสำนักสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการเขตอนุมัติไม่ควรเกิน 3 วันทำการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน Soft Power ในเมือง ส่วน Next Step คือการทำ One Stop Service สำหรับการถ่ายทำ ร่วมกับหน่วยงานนอกอำนาจกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง 

 

ก่อนหน้านี้ทางกรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะทำงานการถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้จัดการประชุมหารือเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการอนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดฉบับเต็มระบุว่า 

 

  1. แนวทางการขออนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

1.1 พื้นที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.1.1 ผู้ขออนุญาติต้องสำรวจพื้นที่สวนสาธารณะที่จะขอใช้

1.1.2 การขออนุญาต ผู้ขออนุญาตสามารถติดต่อกับสวนสาธารณะนั้นๆ หรือสำนักสิ่งแวดล้อม

1.1.3 ผู้ขออนุญาตต้องยื่นคำขอก่อนใช้พื้นที่อย่างน้อย 7 วันทำการ เมื่อได้รับการอนุญาตแล้วให้ชำระค่าใช้จ่ายที่สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) 

 

อำนาจในการอนุญาตให้ใช้สวนสาธารณะกรุงเทพมหานครเป็นของผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และการอนุญาตไม่ควรเกิน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันยื่นขออนุญาต หากเกินจากนั้นต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานของสวนสาธารณะ พ.ศ. 2562, ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบในสวนสาธารณะ พ.ศ. 2546, พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการ วิธีการเงื่อนไข ในการลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. 2544 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

1.2 พื้นที่สาธารณะในกรุงเทพมหานครดำเนินการ ดังนี้ 

1.2.1 ผู้ขออนุญาตทำหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่ 

1.2.2 เมื่อผู้อำนวยการเขตอนุญาตแล้ว ไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ แต่สามารถเรียกเก็บค่าปรับได้หากผู้ขออนุญาตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของพื้นที่ที่ได้ประกาศไว้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 19 “ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร” ประกอบกับมาตรา 57 “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท” และมาตรา 39 วรรคหนึ่ง “ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการกระทำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้ หรือเป็นการวางไว้เพียงชั่วคราว” และวรรคสอง “การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะโดยมิได้มีหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำการตามวรรคหนึ่งปลดหรือรื้อถอนภายในเวลาที่กำหนด ถ้าผู้นั้นละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป” ประกอบกับมาตรา 54 “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 39 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท” แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

 

อำนาจในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่สาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นของผู้อำนวยการเขต และการอนุญาตไม่ควรเกิน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันยื่นขออนุญาต หากเกินจากนั้นต้องแจ้งเหตุและผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

 

1.3 พื้นที่เอกชน ผู้ขออนุญาตสามารถติดต่อขออนุญาตกับเจ้าของพื้นที่เอกชนนั้นๆ 

 

  1. ให้หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

 

2.1 สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต พิจารณาการอนุญาตตามแนวทางตามข้อเท็จจริง 1 

2.2 สำนักเทศกิจ ชี้แจงแนวทางการอนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในที่ประชุมคณะบริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายสำนักงานเขต (แนวดิ่ง) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกำชับการอนุญาตไม่ควรเกิน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ยื่นขออนุญาต หากเกินจากนั้นต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

 

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าว เห็นควรมอบหมายหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 

 

  1. สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต ดำเนินการตามข้อเท็จจริง 2.1

 

  1. สำนักเทศกิจ ดำเนินการตามข้อเท็จจริง 2.2 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดสั่งการ แล้วสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวจะได้ดำเนินการต่อไป 

 

  

 

นอกจากนี้ เพจหวังสร้างเมืองยังได้โพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือกันระหว่างไอดอลกรุ๊ป BNK48 กับกรุงเทพมหานคร ในการส่งเสริมการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลง สัญญานะ ในย่านสำคัญของกรุงเทพมหานคร เช่น ย่านตลาดน้อย, ย่านบางลำพู, ย่านพาหุรัด, ย่านเยาวราช, สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา, ลานคนเมือง และเสาชิงช้า เพื่อโปรโมตย่านสำคัญต่างๆ 

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising