×

ครม. ต่ออายุช่วยค่าไฟฟ้า-น้ำประปา 7 เดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดย THE STANDARD TEAM
27.09.2022
  • LOADING...
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันนี้ (27 กันยายน) อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เมษายน 2566 (7 เดือน) โดยใช้งบประมาณจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จํานวน 1,933.05  ล้านบาท แบ่งเป็นสนับสนุนค่าไฟฟ้า จํานวน 1,786.05 ล้านบาท ช่วยเหลือประมาณ 810,000 ครัวเรือน และงบประมาณสนับสนุนค่าน้ําประปา จํานวน 147 ล้านบาท ช่วยเหลือประมาณ 210,000 ครัวเรือน

 

ทั้งนี้ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ค่าไฟฟ้า

 

  1. กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 

  1. กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการน้ี ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

  1. กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กําหนด ผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด 

 

ค่าน้ำประปา

 

  1. กรณีที่ใช้น้ําประปาไม่เกิน 315 บาท จะได้เงินสนับสนุนค่าน้ําประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

  1. กรณีที่ใช้น้ําประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชําระค่าน้ําประปาท้ังหมด 

 

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวข้างต้นจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนั้น มติ ครม. ในครั้งนี้จึงเป็นการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาออกไปอีก 7 เดือน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้มีบัตรฯ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมผู้มีบัตรฯ ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวมากขึ้น 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising