×

โครงการสละสิทธิ์เบี้ยยังชีพคนชรา (ความเห็นผู้สูงอายุย่านเยาวราช)

โดย
08.11.2017
  • LOADING...

     บรรยากาศในช่วงเวลาประมาณเที่ยงที่ย่านเยาวราช ผู้สูงอายุต่างออกมาทำกิจกรรมของตนเอง บ้างก็ออกมาจับจ่ายใช้สอย บ้างก็มานั่งร้านกาแฟเพื่อพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงในวัยเดียวกัน

     จากการสอบถามถึงเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส่วนหนึ่งให้คำตอบว่าไม่ได้ไปทำและไม่ได้สนใจ เนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เมื่อถามถึงเรื่องแนวคิดให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้ยอมสละเบี้ยบริจาคให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ผู้ที่มีสิทธิ์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่ผู้มีรายได้มากจะเสียสละให้ผู้มีรายได้น้อย และบางส่วนไม่ขอออกความเห็นในเรื่องนี้

 

 

     หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการสละสิทธิ์เบี้ยยังชีพคนชรา เพื่อนำเงินที่คนชราสละสิทธิ์มาเพิ่มให้กลุ่มคนชราที่มีรายได้น้อย

     ซึ่งเงินบริจาคจะนำมาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการจัดสรรเงินช่วยเหลือ และกรมบัญชีกลางจะนำเงินช่วยเหลือเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้สูงอายุในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป

 

 

     โดยเปิดโอกาสให้คนชราแสดงความจำนงขอสละสิทธิ์รับเบี้ยคนชรา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาลที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้

     ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติและสามารถนำเงินบริจาคไปหักภาษีบุคคลธรรมดาได้

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising