×

ศธ. ออกประกาศไฟเขียวให้โรงเรียนจัด ‘เรียนออนไลน์’ ตามความเสี่ยง สกัดโอไมครอนหลังปีใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
04.01.2022
  • LOADING...
Study online

วานนี้ (3 มกราคม) สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

 

ระบุว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และประกาศแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการภายหลังเทศกาลปีใหม่ที่ ศธ 0100.1/ว3987 ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

และให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมากนั้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจยังมีต่อเนื่องภายหลังจากเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565  

 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงประกาศแนวปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติม ดังนี้

 

  1. ให้สถานศึกษาประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงอย่างรอบด้านของนักเรียนหรือครูที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงการเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หากมีนักเรียนหรือครูที่เป็นกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ให้สถานศึกษาสามารถพิจารณาปรับการเรียนการสอนเป็นระบบการศึกษาทางไกล (On air/Online/On hand/On demand) ได้ตามความเหมาะสม และประสานกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างใกล้ชิด

 

  1. ให้สถานศึกษาประเมินมาตรการการเปิดเรียนตาม Thai Stop COVID Plus และปฏิบัติตามข้อกำหนดของ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC), 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาโดยเคร่งครัด โดยพื้นที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ให้ปฏิบัติตามแนวทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

  1. ให้สถานศึกษาดำเนินมาตรการตามแผนเผชิญเหตุที่กำหนด กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก โดยให้มีการชักซ้อมอย่างเคร่งครัด และประสานความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ด้าน ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว มีความเป็นห่วงนักเรียน ครู และประชาชน จึงได้สั่งการให้ปลัด ศธ. ออกประกาศแนวปฏิบัติดังกล่าว เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับทุกประเภททั่วประเทศ ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงอย่างรอบด้าน และพิจารณาปรับการเรียนการสอนเป็นระบบการศึกษาทางไกลได้ตามความเหมาะสม โดยให้ประสานกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะต้องประเมินมาตรการการเปิดเรียนของ Thai Stop COVID Plus และปฏิบัติตามข้อกำหนดของ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC), 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งดำเนินมาตรการตามแผนเผชิญเหตุที่กำหนด ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising