×

กกต. เอาผิดย้อนหลังอดีต สส. ระยอง ก้าวไกล รู้ว่าไม่มีสิทธิแต่ยังลงสมัคร ชงศาล รธน. เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

โดย THE STANDARD TEAM
06.04.2024
  • LOADING...
นครชัย ขุนณรงค์

วานนี้ (5 เมษายน) เว็บไซต์สำนักงาน กกต. เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต. สั่งเอาผิดย้อนหลัง นครชัย ขุนณรงค์ อดีต สส. ระยอง เขต 3 พรรคก้าวไกล โดย กกต. เห็นว่า ข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า นครชัยเคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ประกอบมาตรา 83 ซึ่งเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ตามคำพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี คดีหมายเลขดำที่ 6962/2542 และคดีหมายเลขแดงที่ 6766/2542 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2542 แม้ต่อมาจะมี พ.ร.บ.ล้างมลทิน ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ     

 

แต่การล้างมลทินคือการลบล้างโทษว่ามิเคยถูกลงโทษจำคุกในความผิดนั้นๆ เท่านั้น ส่วนพฤติกรรมหรือการกระทำความผิดซึ่งศาลพิพากษาว่าได้กระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งยังคงอยู่ ไม่มีผลเป็นการลบล้างการกระทำความผิดและลบล้างคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ามีการกระทำความผิดนั้น ตามแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 24/2564 

 

ข้ออ้างของนครชัยที่ว่าตนได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ จึงไม่อาจรับฟังได้ นครชัยจึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. พ.ศ. 2561 มาตรา 42 (12) 

 

อีกทั้งนครชัยซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งของตนเองให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อนครชัยได้ลงลายมือชื่อในใบสมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ระยอง ลงวันที่ 3 เมษายน 2566 รับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สส. ระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.ฯ โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดดังกล่าวของศาลจังหวัดชลบุรี กรณีจึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านครชัยลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แล้วปกปิด หรือไม่แจ้งข้อความจริงนั้น 

 

และให้ถือว่าการเลือกตั้ง สส. ระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนครชัยไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.ฯ มาตรา 54 วรรคสอง และมาตรา 151 จึงมีคำสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนครชัยสิ้นสุดลงตั้งแต่วันเลือกตั้ง และมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนครชัยตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ฯ มาตรา 54 และให้รอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 86 เพื่อดำเนินคดีอาญากับนครชัยตามมาตรา 151 ของกฎหมายเดียวกัน และกรณีการดำเนินการเรียกค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้ง สส. ระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 ใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง อันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของนครชัย 

 

ทั้งนี้ นครชัยได้รับการเลือกตั้งเป็น สส. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 แต่หลัง กกต. ประกาศรับรอง พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในขณะนั้น ออกมาเปิดเผยว่านครชัยเคยต้องโทษจำคุก ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็น สส. ทำให้ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 นครชัยได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็น สส. และ กกต. จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 โดย พงศธร ศรเพชรนรินทร์ จากพรรคก้าวไกล เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising