×

สว. 67 : ประธาน กกต. ตรวจความพร้อมการเลือก สว. ระดับจังหวัด 16 มิ.ย. นี้ จากผู้สมัคร 23,645 คน จะผ่านสู่ระดับประเทศ 3,080 คน

โดย THE STANDARD TEAM
15.06.2024
  • LOADING...
อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.

วันนี้ (15 มิถุนายน) ที่หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม อิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การรับวัสดุอุปกรณ์และการจัดเตรียมสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567

 

ทั้งนี้ประธาน กกต. ได้ให้กำลังใจและข้อแนะนำในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ทำหน้าที่ด้วยความรอบคอบ รัดกุม ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบรรยากาศในภาพรวมเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจขั้นตอน กระบวนการ และมีความพร้อม ในการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

 

สำหรับผู้สมัคร สว. ระดับจังหวัด มีจำนวน 23,645 คน เป็นชาย 15,077 คน หญิง 8,568 คน

 

แบ่งตามกลุ่มอาชีพได้ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง จำนวน 1,332 คน

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 1,171 คน

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา จำนวน 1,975 คน

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข จำนวน 1,024 คน

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 1,460 คน

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 1,565 คน

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 1,261 คน

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 765 คน

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 1,057 คน

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม 9. จำนวน 808 คน

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว จำนวน 707 คน

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 443 คน   

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 671 คน

กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี จำนวน 1,800 คน

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 1,984 คน

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 1,103 คน

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 1,163 คน

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 616 คน

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 1,465 คน

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่นๆ จำนวน 1,275 คน

 

ทั้งนี้จะมีผู้สมัคร สว. ระดับจังหวัด ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ 3,080 คน โดยจะมีผู้ตกรอบ 20,565 คน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising