×

‘ความยั่งยืนขององค์กร คือความยั่งยืนของคนรอบข้าง’ มุมมองใหม่ Duty of Loyalty ในโลกท่ามกลางวิกฤต

13.04.2020
  • LOADING...
Duty of Loyalty

หน้าที่ Fiduciary Duty ของกรรมการบริษัทในโลกใหม่ที่มีความซับซ้อนและสถานการณ์ที่พลิกผันได้ตลอดเวลา ทำให้คณะกรรมการบริษัทควรเริ่มใส่ใจกับคำว่า ‘Duty of Loyalty’ ซึ่งในอดีตคำคำนี้มักถูกมองเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ป้องกันไม่ให้เกิด ‘รายการระหว่างกัน’ ที่อาจเอารัดเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อย เช่น การเอื้อประโยชน์ให้บริษัทที่ผู้บริหารเป็นเจ้าของเอง

 

สำหรับโลกใหม่ในช่วงวิกฤตไวรัส นอกจากกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติเพื่อปกป้องผู้ถือหุ้นรายย่อยแล้ว ขอบเขตและความหมายของ ‘Duty of Loyalty’ ได้เริ่มขยายไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ เช่น หากองค์กรปลดพนักงานออก ย่อมส่งผลทางลบต่อขวัญและกำลังใจ ซึ่งกระทบต่อประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ และการสร้างผลประกอบการในระยะยาวขององค์กร หรือหากเจ้าของศูนย์การค้าไม่ช่วยผู้เช่า ก็อาจทำให้ผู้เช่าอยู่ไม่ได้ ก็ส่งผลกระทบกลับมาต่อความยั่งยืนของธุรกิจอยู่ดี หรือหากเจ้าหนี้ทั้งหลายต่างเกี่ยงที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ในยามนี้ ก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบกับเศรษฐกิจได้

 

ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐและสังคมจึงต่างคาดหวังให้ภาคธุรกิจเสียสละ ช่วยเหลือ และร่วมประคับประคองทั้งระบบเศรษฐกิจให้ผ่านวิกฤตไวรัสนี้ไปด้วยกัน ไวรัสทำให้เราเริ่มตระหนักถึงจุดเปราะบางทางธุรกิจอย่างคาดไม่ถึง 

 

Duty of Loyalty ในยุควิกฤตกำลังกลายเป็น ‘ปัญหาวน’ ที่คณะกรรมการบริษัทควรช่วยฝ่ายบริหารขบคิดว่า ทำอย่างไรเพื่อให้องค์กรสามารถเยียวยาผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยองค์กรต้องสามารถประคองตนเองได้ มีเงินสดเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงธุรกิจและจ่ายเงินเดือนพนักงานไปในขณะเดียวกัน

 

การทำให้ธุรกิจโดยรวมอยู่รอดได้ในสงครามโลกที่ไร้ข้าศึกขณะนี้ ไม่สามารถทำได้ด้วยองค์กรเพียงองค์กรเดียว แม้จะมีขนาดใหญ่เท่าใดก็ตาม แต่ต้องพร้อมใจ ร่วมด้วยช่วยกัน ต้องหลอมใจเป็นหนึ่ง (Solidarity) เพราะหากเกี่ยงกันก็อาจเดือดร้อนกันทั้งระบบ เป้าหมายของการทำหน้าที่กรรมการสิ้นสุดที่ความยั่งยืนขององค์กร แต่หากสังคมอยู่ไม่ได้ องค์กรก็อยู่ไม่รอด

 

ผมจึงอยากเชิญชวนกรรมการบริษัทร่วมกันเตือนสติฝ่ายบริหารว่า อย่ามองข้ามความยั่งยืนของส่วนรวม และผู้มีส่วนได้เสีย เพียงเพื่อผลประกอบการระยะสั้น ในสงครามโลกไวรัสนี้ ความยั่งยืนขององค์กรขึ้นอยู่กับความยั่งยืนของคนรอบข้าง หากเราไม่หลอมใจช่วยเหลือกัน สังคมของเราอาจเป็นผู้แพ้ก็ได้

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising