×

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ตีตกร่างแก้ไข รธน. ตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ – อีก 3 ร่างก็ไม่ผ่าน

โดย THE STANDARD TEAM
08.09.2022
 • LOADING...
BREAKING_NEWS

วันนี้ (7 กันยายน) หลังจากรัฐสภาเริ่มลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน 4 ร่าง ในวาระที่ 1 ตั้งแต่ช่วงเวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา โดยใช้วิธีการลงคะแนนแบบขานชื่อรายบุคคล ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรัฐสภาอยู่ 727 คน

 

สำหรับผลการลงมติมร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ มีดังนี้

 

1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช …. แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43 เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลและชุมชน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ

 

 • รับหลักการ ส.ส. 342 เสียง, ส.ว. 40 เสียง รวม 382 เสียง
 • ไม่รับหลักการ ส.ส. 99 เสียง, ส.ว. 153 เสียง รวม 252 เสียง
 • งดออกเสียง ส.ส. 2 เสียง, ส.ว. 26 เสียง รวม 28 เสียง

 

2. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช …. เพิ่มมาตรา 25 (5) แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 29 เพิ่มมาตรา 29/1 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 34, 44, 45, 47 และ 48 เกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ

 

 • รับหลักการ ส.ส. 338 เสียง, ส.ว. 8 เสียง รวม 346 เสียง
 • ไม่รับหลักการ ส.ส. 103 เสียง, ส.ว. 196 เสียง รวม 299 เสียง
 • งดออกเสียง ส.ส. 2 เสียง, ส.ว. 15 เสียง รวม 17 เสียง

 

3. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 (1) และมาตรา 170 (2)) แก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ

 

 • รับหลักการ ส.ส. 337 เสียง, ส.ว. 9 เสียง รวม 396 เสียง
 • ไม่รับหลักการ ส.ส. 100 เสียง, ส.ว. 192 เสียง รวม 292 เสียง
 • งดออกเสียง ส.ส. 6 เสียง, ส.ว. 18 เสียง รวม 24 เสียง

.

4. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 272 ซึ่งเป็นการตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี โดยมี รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 64,151 คน เป็นผู้เสนอ

 

 • รับหลักการ ส.ส. 333 เสียง, ส.ว. 23 เสียง รวม 356 เสียง
 • ไม่รับหลักการ ส.ส.102 เสียง, ส.ว. 151 เสียง รวม 253เสียง
 • งดออกเสียง ส.ส. 8 เสียง, ส.ว. 45 เสียง รวม 53 เสียง

 

โดยเงื่อนไขการลงมติในวาระแรก คือ ขั้นรับหลักการ ต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกของสองสภา โดยในจำนวนนี้ต้องได้เสียงเห็นชอบจาก ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน ส.ว. ทั้งหมด คือ 84 คน

 

เป็นอันว่าที่ประชุมรัฐสภามีมติไม่รับหลักร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 4 ฉบับ

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising