×

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ. นำเงินบริจาคสถาบันวัคซีนลดหย่อนภาษีได้ สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม

โดย THE STANDARD TEAM
06.05.2021
  • LOADING...
สถาบันวัคซีน

วันนี้ (6 พฤษภาคม) อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ. … กำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน ทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

 

ทั้งนี้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาค โดยสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้หากเป็นบุคคลธรรมดา สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นๆ แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว และกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์อื่นๆ แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ และสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มบริจาคทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสามารถบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) ของกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566  

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า มาตรการภาษีดังกล่าวช่วยให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ของประชาชนให้ดีขึ้น รวมทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising