×

ครม. อนุมัติ พ.ร.ฎ. ปิดประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่หนึ่ง 18 กันยายนนี้

โดย THE STANDARD TEAM
21.08.2019
  • LOADING...
ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่หนึ่ง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2562 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วดำเนินการต่อไปได้

 

โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีระบุว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 วรรคสอง บัญญัติให้ในปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย สมัยหนึ่งให้มีกำหนดเวลา 120 วัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

ดังนั้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จึงเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง และจะครบกำหนดสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา 120 วันในวันที่ 18 กันยายน 2562 จึงสมควรให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2562

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories