×

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิด DBD Academy เรียน 27 คลาสธุรกิจออนไลน์ฟรี ระหว่างรอโควิด-19 จบ

16.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (16 เมษายน) วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า  สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจชะลอการเติบโต เพราะทุกภาคส่วนต้องร่วมกันลดการเดินทางออกจากที่พักอาศัยเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ทางกรมฯ เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) หรือ DBD Academy เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจและผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้และเตรียมธุรกิจให้พร้อมรองรับกับวิกฤตที่เกิดขึ้น

 

โดยหลักสูตรที่เปิดสอนมีจำนวน 6 หลักสูตร 27 หัวข้อวิชา ประกอบไปด้วย หลักสูตรที่ 1-4 เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น และการทำธุรกิจ e-Commerce ซึ่งสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการขายสินค้า/บริการ ได้แก่ 

 

1. การเริ่มต้นธุรกิจ แบ่งเป็น 4 วิชา คือ เริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ, การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์, ธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ และต่อยอดธุรกิจด้วย Business Canvas 

 

2. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น แบ่งเป็น 3 วิชา คือ ความรู้เบื้องต้น, การตลาด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจ 

 

3. พัฒนากลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น 6 วิชา คือ กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าออนไลน์, การพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ, การส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์, เตรียมความพร้อมธุรกิจออนไลน์สู่ AEC, การสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2

 

4. การประกอบธุรกิจยุคอาเซียน แบ่งเป็น 6 วิชา คือ การวิเคราะห์และจัดทำแผนธุรกิจรองรับ AEC, เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ส่งออก, การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, ภาษามลายู, ภาษาเวียดนาม และภาษาพม่า

 

นอกจากนี้ยังมีอีก 2 หลักสูตรเป็นเนื้อหาด้านการทำบัญชีที่ผู้ประกอบธุรกิจควรรู้ ได้แก่ 

 

5. การเงินและบัญชี แบ่งเป็น 2 วิชา คือ งบการเงินสำหรับผู้บริหาร และบัญชี…ชี้ช่องรวย 

 

6. วิชาบัญชี แบ่งเป็น 6 วิชา ได้แก่ สารสนเทศทางการบัญชี 1 และ 2, จรรยาบรรณและมาตรฐานการบัญชี, วิเคราะห์งบการเงิน, งบกระแสเงินสด (Cash Flow) และทฤษฎีบัญชีต้นทุนน่ารู้ โดยหลักสูตรที่ 6 นักบัญชีสามารถนับเป็นชั่วโมง CPD ได้

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครและเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ผ่านทาง http://dbdacademy.dbd.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อเรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที

 

อย่างไรก็ตาม ทางกรมฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรเดิม และพัฒนาหลักสูตรใหม่จำนวน 10 วิชา ซึ่งจะเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต เช่น ผู้ประกอบธุรกิจมืออาชีพ, กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก, การบริหารจัดการโลจิสติกส์, รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์, รอบรู้หลักประกัน ก้าวทันธุรกิจ และ Startup for SMEs เป็นต้น คาดว่าเปิดให้เข้าเรียนได้ประมาณปลายปีที่จะถึงนี้

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising