×

ผบ.ตร. สั่งทุกหน่วย ปฏิบัติตามกฎ แต่งเครื่องแบบ มีกล้องติดตัว ใช้หลักรัฐศาสตร์ตรวจนักท่องเที่ยว พบรับสินบนลงดาบทันที

โดย THE STANDARD TEAM
07.02.2023
  • LOADING...

วานนี้ (6 กุมภาพันธ์) พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) และคณะ ประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ ผู้บัญชาการ (ผบช.) ผู้บังคับการ (ผบก.) รอง ผบก. และหัวหน้าสถานี หน่วยต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การตั้งด่าน จุดตรวจ จุดสกัด การลงข้อมูลในระบบการเสริมสร้างทางวินัยคุมเข้มการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และอบายมุขทุกประเภท

 

ในที่ประชุม ผบ.ตร. สั่งการให้หน่วยปฏิบัติตามหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุดที่ 0007.22/438 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดทุกนายแต่งเครื่องแบบและติดกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิทัล (Police Body Camera) ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติ ให้บันทึกภาพและเสียงขณะตรวจไว้ตลอดเวลา แล้วนำไปจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยในโอกาสแรกหลังเลิกการปฏิบัติ โดยเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 20 วัน

 

การตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และจุดตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ต้องได้รับอนุมัติจาก ผบก. ขึ้นไปทุกครั้งกำชับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ ให้ทุกหน่วยลงข้อมูลในสารสนเทศของ ตร. (Thai Police Checkpoint Control: TPCC)

 

ให้ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. กองบัญชาการ (บช.) หรือ ภาค (ภ.) และ กองบังคับการ (บก.) หรือภูธรจังหวัด (ภ.จว.) ออกสุ่มตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดให้เป็นไปตามแนวทางที่ ตร. กำหนด หากตรวจพบให้แนะนำ ตักเตือน ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว ทั้งนี้ให้ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขในกรณีดังกล่าวด้วย พร้อมให้ จต. สุ่มตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ โดยนำข้อมูลจุดบกพร่อง ปัญหาที่พบเข้าที่ประชุมบริหารระดับภาคหรือ ตร. เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

หากมีกรณีร้องเรียน ปรากฏเป็นข่าว หรือปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ และผลการตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือเรียกรับสินบน ให้พิจารณาดำเนินการทางวินัย อาญา และปกครอง แล้วแต่กรณีกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และพิจารณาข้อบกพร่องของผู้บังคับบัญชาผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมกำกับ ดูแล จนถึง หน.สถานี หรือระดับ บก. หรือ ภ.จว. ที่ปล่อยปละละเลย แล้วแต่กรณีด้วย 

 

พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ยังได้กำชับการเสริมสร้างระเบียบวินัย ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ทุจริต ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือแสวงหาผลประโยชน์มิชอบ มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ปล่อยปละละเลยให้มีอบายมุขในพื้นที่ ทั้งบ่อนการพนัน การพนันออนไลน์ สถานบริการ และการค้ามนุษย์ในพื้นที่ โดยยึดถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 234/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 อย่างเคร่งครัด และให้ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212/2537 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2537 ลงไปควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ทั้งในและนอกเวลาราชการ 

 

พร้อมย้ำในที่ประชุม ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรง หรืออาชญากรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาลทั้ง อาวุธปืน ยาเสพติด การแข่งรถในทาง ให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทำการจับกุมให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม โดยห้ามมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อย่างเด็ดขาด 

 

กำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจต้องใช้วาจาสุภาพ เป็นมิตร สามารถชี้แจงข้อกฎหมาย ข้อสงสัยให้ประชาชนทราบได้อย่างชัดเจน เช่น การขอตรวจค้นต้องเป็นไปตามอำนาจที่กฎหมายกำหนดไว้ การตรวจแอลกอฮอล์ที่จุดตรวจเฉพาะกรณีคนขับมีกลิ่นสุราหรือมีพฤติกรรมคล้ายคนเมา 

 

พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์กล่าวด้วยว่า กรณีเรียกตรวจนักท่องเที่ยว ให้นำหลักรัฐศาสตร์มาใช้ กรณีนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ หากไม่ได้พกพาหนังสือเดินทางฉบับจริง สามารถใช้สำเนาหรือภาพถ่ายได้ การไม่พกพาสปอร์ตไม่ถือว่าเป็นความผิด แต่หากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจสงสัย ให้ประสานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) หรือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในต่างจังหวัด ช่วยตรวจสอบข้อมูลกับศูนย์สารสนเทศของ สตม. เพื่อสร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศที่ดีต่อการท่องเที่ยว

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising