×

เครือซีพีเปิดตัว ‘รายงานสิทธิมนุษยชน’ ฉบับปฐมฤกษ์ ตามกรอบ ‘UNGPRF’ ตั้งเป้าเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนระดับโลก [PR NEWS]

โดย THE STANDARD TEAM
15.12.2021
  • LOADING...
CP

เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนโลก 10 ธันวาคมที่ผ่านมา ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เผยที่มาของการจัดทำรายงานสิทธิมนุษยชนฉบับปฐมฤกษ์ หรือ Human Right Report ฉบับแรกในประเทศไทย โดยรายงานฉบับดังกล่าวจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานของ UN Guiding Principles Reporting Framework (UNGPRF)

 

ศุภชัยเผยว่า รายงานดังกล่าวเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเคารพสิทธิมนุษยชนตามกรอบกติการะหว่างประเทศและกรอบกฎหมายในแต่ละประเทศที่เครือฯ และบริษัทในเครือฯ เข้าไปลงทุน ตามกรอบ UNGPRF

 

“ผมคาดหวังว่า รายงานสิทธิมนุษยชนของเครือซีพีจะเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับเครือฯ ได้มีโอกาสรับรู้และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอข้อชี้แนะแก่เครือฯ เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชนของเครือซีพีและพันธมิตรธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน” ศุภชัยกล่าว

 

ศุภชัยยังประกาศเป้าหมายด้านสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือซีพี และเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนในระดับโลก

 

ขณะที่ นพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เผยแนวทางในการส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชนผ่านจรรยาบรรณธุรกิจ หรือ Code of Conduct บังคับใช้กับพนักงานทุกคนในทุกบริษัท และจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ หรือ Supplier Code of Conduct บังคับใช้กับคู่ค้าธุรกิจของเครือฯ

 

ประกาศ 7 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

  1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน 
  2. นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
  3. นโยบายและแนวปฏิบัติในการจ้างแรงงานข้ามชาติ 
  4. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
  5. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
  6. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส 
  7. นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีด้านความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้ จะมีการกำหนดกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้าน หรือ Human Rights Due Diligence เพื่อประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและเยียวยา รวมทั้งยังส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานยึดตามหลักปฏิบัติที่ดี เพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 

 

ผู้สนใจสามารถติดตามรายงานสิทธิมนุษยชนได้ที่:

• ดาวน์โหลดรายงานฉบับภาษาไทยได้ที่: https://www.cpgroupglobal.com/storage/document/additional-topic-specific-reports/2021/human-rights-report-2020-th.pdf

 

• ดาวน์โหลดรายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ที่: https://www.cpgroupglobal.com/storage/document/additional-topic-specific-reports/2021/human-rights-report-2020-en.pdf

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising