×

ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง ‘สำลี รักสุทธี’ ส.ส. ภูมิใจไทย หยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังถูกร้องวินิจฉัยสถานภาพ

โดย THE STANDARD TEAM
03.11.2021
  • LOADING...
สำลี รักสุทธี

วันนี้ (3 พฤศจิกายน) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่ เอกสารข่าว กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ร้อง) ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ สำลี รักสุทธี (ผู้ถูกร้อง) สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 20/2564)

 

ผลการพิจารณาระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (5) จึงมีมติเอกฉันท์รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

 

สำหรับคำขอให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสองนั้น ศาลโดยมติเอกฉันท์เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนับตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising