×

สภาเห็นชอบ 335 เสียง แก้ไขร่างข้อบังคับเปลี่ยนชื่อ กมธ. 3 คณะ ชี้เพื่อความเหมาะสม สอดคล้องกับปัจจุบัน

โดย THE STANDARD TEAM
18.10.2023
  • LOADING...
ปดิพัทธ์ สันติภาดา

วันนี้ (18 ตุลาคม) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้มีการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยอรรถกร ศิริลัทธยากร ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญได้สรุปผลการพิจารณาต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญได้แก้ไขเพิ่มเติมชื่อ ตลอดจนหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการ จำนวน 3 คณะ ได้แก่

 

  1. คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ เป็น คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาหนี้สิน ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ
  2. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เป็น คณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  3. คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม เป็น คณะกรรมาธิการการบริหารจัดการน้ำ

 

จากนั้นที่ประชุมได้พักประชุม เพื่อให้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้หารือถ้อยคำในข้อ 4/1, 4/2 และ 4/3 ที่เพิ่มเติมเข้ามา ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแนะนำ เพื่อให้สอดคล้อง ถูกต้องตามรูปแบบ ซึ่งเนื้อหาได้ระบุถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนถ่ายระหว่างคณะกรรมาธิการทั้ง 3 คณะ ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้ เนื้อหาจะต้องตรงกันทั้งหมด โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก

 

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว เรียงลำดับจนครบทั้งร่าง ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเห็นด้วย 335 เสียง ไม่ลงคะแนน 2 เสียง พร้อมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ด้วยคะแนนเห็นด้วย 350 เสียง

 

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนชื่อคณะกรรมาธิการทั้ง 3 คณะ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising