×

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ สูตรหาร 100 ได้ไปต่อ

โดย THE STANDARD TEAM
30.11.2022
  • LOADING...
ศาลรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (30 พฤศจิกายน) ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย กรณีที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารวม 105 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ. … มาตรา 25 และมาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และมาตรา 94 หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่

 

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฉบับที่ … พ.ศ. …. ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฉบับที่ พ.ศ. …. มาตรา 25 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94

 

และมีมติโดยเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฉบับที่ พ.ศ. …. มาตรา 26 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94

 

สำหรับสาระสำคัญ คือสูตรการคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ใช้สูตรคำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร 100 ซึ่งเป็นการกลับไปใช้สูตรคำนวณเหมือนครั้งรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และ 2550 โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบเช่นเดียวกัน ซึ่งก่อนหน้าในครั้งการเลือกตั้ง 2562 ใช้สูตรคำนวณบัญชีรายชื่อแบบจัดสรรปันส่วนผสม ก่อนที่จะมีแก้ไขรัฐธรรมนูญและแก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising