×

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ วินิจฉัยกฎหมายที่ให้ ‘สามี-ภริยา’ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ได้ ขัดรัฐธรรมนูญ

โดย THE STANDARD TEAM
18.06.2024
  • LOADING...

วันนี้ (18 มิถุนายน) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า ‘สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภรรยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้’ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 27 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม และกำหนดคำบังคับให้คำวินิจฉัยมีผลเมื่อพ้น 360 วัน นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย

 

สำหรับคดีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ว่าบทบัญญัติดังกล่าวมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม หรือไม่

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising