×

1 เม.ย. วันข้าราชการพลเรือน นายกฯ ขอให้รักษาคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริต

โดย THE STANDARD TEAM
01.04.2020
  • LOADING...
วันข้าราชการพลเรือน

วันนี้ (1 เมษายน) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีสารถึงข้าราชการว่า 

 

‘ข้าราชการ’ เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้ง และได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ข้าราชการทุกคนจึงต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศ โดยยึดถือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี้ การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อชาติบ้านเมืองจึงมิได้อาศัยเพียงสติปัญญา ความรู้ และความสามารถเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและความรู้รักสามัคคีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว อีกทั้งต้องมีความพากเพียรศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาความรู้และสมรรถนะของตนเองอยู่เสมอ ผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกท่านถือได้ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ และการได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตนี้แสดงให้เห็นว่าทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการอย่างสมบูรณ์จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการพลเรือนผู้อื่นต่อไป 

 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคนจะธำรงรักษาคุณงามความดีของตนไว้ให้ยั่งยืนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งข้าราชการให้ดำรงอยู่อย่างสง่างามตลอดไป

 

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2563 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้หลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกท่านประสบแต่ความสุข มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการโดยทั่วกัน

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories