×

ครม. เห็นชอบร่างกฎหมาย เปิดทางประชาชนเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย-แก้ไขรัฐธรรมนูญ

โดย THE STANDARD TEAM
26.05.2020
  • LOADING...

วันนี้ (26 พฤษภาคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. … โดยเป็นการปรับปรุง พ.ร.บ. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนให้สามารถจัดทำและเสนอร่างกฎหมายได้  โดยเป็นร่างกฎหมายที่ตราขึ้นตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

สาระสำคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนและการจัดทำร่างกฎหมาย โดยร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีการกำหนดบทนิยามคำว่า การเข้าเสนอชื่อกฎหมาย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และผู้เชิญชวน และมีการกำหนดให้ต้องมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ในการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ และไม่น้อยกว่า 50,000 คน ในการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม และการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำมิได้ เป็นต้น 

 

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเผยว่า ร่าง พ.ร.บ. จะส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครอง ด้วยวิธีการเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมายมากยิ่งขึ้น สะท้อนความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยอีกด้วย

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

 

 


ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum

 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories