×

CIMBT ตั้ง ‘อดิศร เสริมชัยวงศ์’ เป็นเอ็มดีและซีอีโอ

21.10.2019
  • LOADING...
อดิศร เสริมชัยวงศ์

เต็งกู ดาโต๊ะ ศรี ซาฟรูล์ อาซิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มซีไอเอ็มบี กล่าวว่า กลุ่มซีไอเอ็มบี ประกาศแต่งตั้ง อดิศร เสริมชัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (CIMBT) มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยจะดำรงตำแหน่งต่อจาก กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว  

 

ทั้งนี้ อดิศรร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบีมาราว 7 ปี เป็นผู้มีประสบการณ์สูงในด้านการเงินการธนาคาร ทั้งการบริหารสินทรัพย์/การลงทุน การบริหารความมั่งคั่ง ธุรกิจรายย่อยและช่องทางการขาย ทั้งตลาดภายในประเทศและภูมิภาค 

 

โดยอดิศรจะเข้ามาขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนองค์กรและต่อยอดความสำเร็จของโครงการ Fast Forward ที่ซีอีโอคนเดิม (กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ) เริ่มดำเนินการคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นแรงสนับสนุนการขับเคลื่อนของกลุ่มฯ ตามแผนกลยุทธ์ต่างๆ ที่วางไว้ภายใต้แผนขยายธุรกิจ Forward 23 สำหรับปี 2562-2566

 

ก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ อดิศรดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และก่อนหน้านั้นดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย 

 

โดยในขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจรายย่อยนั้น อดิศรได้พลิกฟื้นธุรกิจรายย่อยจากผลประกอบการขาดทุนมาเป็นสายงานธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดให้กับธนาคาร ตลอดจนบริหารธุรกิจรายย่อยให้สามารถสร้างกำไรก่อนหักภาษีภายใต้โครงการ Fast Forward คิดเป็นสัดส่วนกว่า 2 ใน 3 ของกำไรสุทธิก่อนหักภาษีรวมที่ตั้งเป้าไว้

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories