×

ชวน ลงนามประกาศตั้ง ‘กรรมการสมานฉันท์’ ไร้เงา ส.ส. ฝ่ายค้าน

โดย THE STANDARD TEAM
11.01.2021
  • LOADING...
กรรมการสมานฉันท์
วันนี้ (11 มกราคม) ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ลงนามประกาศรัฐสภา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสมานฉันท์
 
 
โดยมีรายละเอียดระบุว่า ตามที่มีประธานรัฐสภา เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสมานฉันท์ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 กำหนดรูปแบบและองค์ประกอบของคณะกรรมการสมานฉันท์ โดยกำหนดให้มีกรรมการจำนวน 21 คน และบัดนี้รัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาล สมาชิกวุฒิสภา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) และที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมคล (ทปอ.มทร.) ได้เสนอชื่อผู้แทนของตนเป็นกรรมการสมานฉันท์แล้ว
 
 
อาศัยอำนาจตามรัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 วรรค 4 ประธานรัฐสภา จึงออกประกาศแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นกรรมการสมานฉันท์
 
 
1. พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล
2. เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
3. นิโรธ สุนทรเลขา
4. สรอรรถ กลิ่นประทุม
5. วัลลภ ตังคณานุรักษ์
6. ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
7. ศ.เกียรติคุณ สุริชัย หวันแก้ว
8. ศ.วันชัย วัฒนศัพท์
9. สมศักดิ์ รุ่งเรือง
10. รศ.นิรุต ถึงนาค
11. ผศ.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
 
 
และให้ข้ารชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสมานฉันท์ ดังนี้
 
 
1. คุณวุฒิ ตันตระกูล เลขานุการ
2. ณัฐพัฒน์ พัดทอง ผู้ช่วยเลขานุการ
3. ศตพล วรปัญญาตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
 
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories