×

จีนให้งบสนับสนุนงบกระทรวง อว. กว่า 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขับเคลื่อน 7 โครงการ ผ่านโครงการกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง

โดย THE STANDARD TEAM
05.11.2021
  • LOADING...
กระทรวง อว.

วานนี้ (4 พฤศจิกายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (Memorandum of Understanding on the Cooperation on Projects of the Mekong-Lancang Cooperation Special Fund 2021) ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับใช้ 5 ปี

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนแห่งการแบ่งปันเพื่อให้เกิดสันติภาพและความมั่งคั่งในอนาคตต่อสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง สำหรับในปี 2564 ไทยได้รับการอนุมัติสนับสนุนเงินงบประมาณภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจจำนวน 7 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,396,800 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 70 กว่าล้านบาท ดังนี้

 

  1. โครงการแนวทางใหม่เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง วงเงิน 420,000 ดอลลาร์สหรัฐ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

  1. โครงการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหารด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่ วงเงิน 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

  1. โครงการยกระดับการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง ครบวงจรและการสำรวจสุขภาพของแมลงผสมเกสร เพื่อความมั่นคงทางอาหาร วงเงิน 416,100 ดอลลาร์สหรัฐ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

  1. โครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มมูลค่า โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อความมั่นคง และความยั่งยืน วงเงิน 339,200 ดอลลาร์สหรัฐ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

 

  1. โครงการระบบจัดการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง สำหรับหนุนเสริมการค้าข้ามพรมแดน วงเงิน 157,600 ดอลลาร์สหรัฐ (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)

 

  1. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสุขภาพที่ให้การดูแล ด้านมารดาทารกกับชนกลุ่มน้อยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และเวียดนาม วงเงิน 184,900 ดอลลาร์สหรัฐ  (มหาวิทยาลัยบูรพา)

 

  1. โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินปริมาณผลผลิต พืชเศรษฐกิจในกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ วงเงิน 479,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ)
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising