×

รัฐบาลเปิดแอป ‘เงินเด็ก’ อำนวยความสะดวกผู้ปกครอง ลงทะเบียนออนไลน์ ขอรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โดย THE STANDARD TEAM
15.09.2022
 • LOADING...
เงินเด็ก

วันนี้ (15 กันยายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

 

รัชดากล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การทำงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เปิดให้ผู้ปกครองที่มีสัญชาติไทยลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ ณ ส่วนราชการในท้องที่ที่อาศัยอยู่ เช่น สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล 

 

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองให้สามารถเข้าถึงสิทธิและการให้บริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนออนไลน์ขอรับเงินอุดหนุนฯ ผ่านแอปพลิเคชัน ‘เงินเด็ก’ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมของ พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร. 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 08 2091 7245

 

โดยผู้ปกครองต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 

 1. เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 2. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยร่วมด้วย 
 3. เป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท / คน / ปี 

 

ส่วนเด็กแรกเกิดต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปี มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครอบครัวที่มีรายได้น้อย และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศกำหนด

 

กรณีหากไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง โดยกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต เมืองพัทยา ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล เอกสารที่ใช้ ณ หน่วยลงทะเบียน ประกอบด้วย 

 

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) 
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 
 3. สูติบัตรเด็กแรกเกิด 
 4. บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ของผู้ปกครอง 
 5. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคน ที่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท 
 6. สำเนาเอกสารหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 7. บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

 

รัชดาแนะนำด้วยว่า ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิหมั่นตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และหมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนว่ายังสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ ยืนยันรัฐบาลมีความมุ่งมั่นขจัดปัญหาเด็กยากจน และให้ความสำคัญกับเรื่องความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการลงทุนเพื่ออนาคตของชาติ

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising