×

ไครียะห์เผยเป็น ‘สะพานสู่ชัยชนะ’ หลังทราบมติ ครม. เตรียมเดินทางกลับจะนะพรุ่งนี้

โดย THE STANDARD TEAM
15.12.2021
  • LOADING...
chana-industrial-estate-3

วานนี้ (14 ธันวาคม) สมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนนำเอกสารร่างมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมลงนามรับรองว่าเป็นเอกสารจริงมามอบให้เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น โดยรอแต่เพียง วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีลงนามในวันนี้ (15 ตุลาคม) และรัฐบาลได้เตรียมรถบัสนำส่งชาวบ้านกลับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อีกด้วย

 

ประสิทธิชัย หนูนวล เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) พร้อมตัวแทนชาวบ้านกล่าวถึงเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อจากบ้านอำเภอจะนะ มาถึงทำเนียบรัฐบาล พร้อมกล่าวว่า วันนี้ทางเครือข่ายได้ข้อสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามติ ครม. เป็นไปตามที่พวกเราเรียกร้อง เรารับได้ ต้องขอบคุณทุกคน ทุกเครือข่าย ที่มาร่วมกันต่อสู้ แต่เรื่องนี้ยังไม่จบลงง่ายๆ เพราะยังมีกลุ่มสนับสนุนให้โครงการยังดำเนินต่อ ซึ่งในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ ต้องจับตาการเดินทางไป ศอ.บต. ของนายกรัฐมนตรีด้วยว่าจะเป็นอย่างไร 

 

สำหรับมติ ครม. เรื่องการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการ ‘เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ ครม. มีมติระบุดังนี้

 

1. รับทราบข้อเรียกร้องของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เสนอ   

 

2. มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ฯลฯ ร่วมกันจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) และแผนแม่บทต่าง ๆ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ และให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอของภาคประชาชน เช่น เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ฯลฯ 

 

รวมถึงรับผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้หน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรอผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้เป็นที่ยุติก่อนการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการให้เป็นตามกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย     

               

3.ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการ  เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

 

ด้าน ไครียะห์ ระหมันยะ เปิดเผยถึงความรู้สึกหลังได้รับมติ ครม. ครั้งนี้ว่า ได้หยุดเรียน จากบ้านมาหลายวัน ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจมาช่วยเหลือพี่น้องจะนะในวันนี้ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากว่าสิ่งที่รัฐฯ กลัวมากที่สุด คือการที่ประชาชนทุกคนมารวมกัน ณ ที่แห่งนี้ ชาวบ้านต้องดิ้นรน หลายคนต้องเสียสละหลายอย่างกว่าที่จะขึ้นมาที่นี่ได้ 

 

วันนี้ผลออกมาเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นที่พอใจในระดับหนึ่งของพี่น้องจะนะ เพราะว่าผลที่ออกมาจะเป็นสะพานไปสู่ชัยชนะของพี่น้องจะนะ ‘จะนะจะชนะ’ ซึ่งอยากใช้คำว่าชนะไปเลย อีกทั้งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของโลกจะยังคงอยู่ที่จะนะต่อไป

 

โดยภายหลังจากการได้รับมติ ครม. แล้ว กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นได้เก็บของและอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากบริเวณพื้นผิวสะพานชมัยมรุเชฐ แยกพาณิชยการ ออกมายังบริเวณถนนพระรามที่ 5 เพื่อเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้ (15 ธันวาคม)

 

chana-industrial-estate-3 chana-industrial-estate-3 chana-industrial-estate-3 chana-industrial-estate-3 chana-industrial-estate-3

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising