×

โพลชี้ 6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร้อยละ 42.6 ค่อนข้างพอใจ เพราะขยันและตั้งใจ ส่วนกลุ่มไม่พอใจมองทำไม่ได้ตามที่พูดไว้

โดย THE STANDARD TEAM
04.12.2022
 • LOADING...

วันนี้ (4 ธันวาคม) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ’ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานในรอบ 6 เดือนแรกของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 6 เดือนแรกของผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 

 1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ
 • ร้อยละ 39.07 ระบุว่า ดีมาก
 • ร้อยละ 36.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • ร้อยละ 13.33 ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • ร้อยละ 9.13 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 • ร้อยละ 2.07 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

 1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม.
 • ร้อยละ 40.54 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • ร้อยละ 38.13 ระบุว่า ดีมาก
 • ร้อยละ 11.33 ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • ร้อยละ 7.53 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 • ร้อยละ 2.47 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

 1. การสนับสนุนการกีฬา
 • ร้อยละ 38.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • ร้อยละ 34.87 ระบุว่า ดีมาก
 • ร้อยละ 14.60 ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • ร้อยละ 9.00 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 • ร้อยละ 3.13 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

 1. การแก้ไขปัญหาความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น้ำเสีย
 • ร้อยละ 39.73 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • ร้อยละ 33.13 ระบุว่า ดีมาก
 • ร้อยละ 16.40 ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • ร้อยละ 9.87 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 • ร้อยละ 0.87 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

 1. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 • ร้อยละ 34.87 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • ร้อยละ 31.80 ระบุว่า ดีมาก
 • ร้อยละ 18.93 ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • ร้อยละ 13.40 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 • ร้อยละ 1.00 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

 1. การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ กทม.
 • ร้อยละ 40.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • ร้อยละ 29.53 ระบุว่า ดีมาก
 • ร้อยละ 16.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • ร้อยละ 9.67 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 • ร้อยละ 4.40 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

 1. การปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า เช่น หาบเร่แผงลอย การจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้า
 • ร้อยละ 41.13 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • ร้อยละ 29.27 ระบุว่า ดีมาก
 • ร้อยละ 16.07 ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • ร้อยละ 10.53 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 • ร้อยละ 3.00 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

 1. การปรับปรุงทัศนียภาพ ถนน ตรอก ซอย
 • ร้อยละ 41.33 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • ร้อยละ 29.20 ระบุว่า ดีมาก
 • ร้อยละ 18.07 ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • ร้อยละ 10.27 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 • ร้อยละ 1.13 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

 1. การแก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข
 • ร้อยละ 42.67 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • ร้อยละ 25.33 ระบุว่า ดีมาก
 • ร้อยละ 17.93 ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • ร้อยละ 10.54 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 • ร้อยละ 3.53 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

 1. การจัดระเบียบการชุมนุม
 • ร้อยละ 37.80 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • ร้อยละ 24.53 ระบุว่า ดีมาก
 • ร้อยละ 17.33 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 • ร้อยละ 16.54 ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • ร้อยละ 3.80 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

 1. การป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การติดไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ร้อยละ 39.13 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • ร้อยละ 24.40 ระบุว่า ดีมาก
 • ร้อยละ 21.54 ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • ร้อยละ 12.33 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 • ร้อยละ 2.60 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

 1. การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของ กทม.
 • ร้อยละ 30.60 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • ร้อยละ 23.87 ระบุว่า ดีมาก
 • ร้อยละ 21.60 ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • ร้อยละ 16.06 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 • ร้อยละ 7.87 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

 1. การพัฒนาการศึกษา แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
 • ร้อยละ 38.47 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • ร้อยละ 22.13 ระบุว่า ดีมาก
 • ร้อยละ 20.20 ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • ร้อยละ 12.13 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 • ร้อยละ 7.07 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

 1. การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ
 • ร้อยละ 42.13 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • ร้อยละ 21.87 ระบุว่า ดีมาก
 • ร้อยละ 18.07 ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • ร้อยละ 10.60 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 • ร้อยละ 7.33 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

 1. การแก้ไขปัญหาจราจรและรถติด
 • ร้อยละ 44.60 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • ร้อยละ 21.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • ร้อยละ 18.40 ระบุว่า ดีมาก
 • ร้อยละ 14.13 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 • ร้อยละ 1.87 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

 1. การจัดระเบียบคนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน
 • ร้อยละ 39.13 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • ร้อยละ 25.60 ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • ร้อยละ 16.87 ระบุว่า ดีมาก
 • ร้อยละ 14.07 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 • ร้อยละ 4.33 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

 1. การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง
 • ร้อยละ 32.26 ระบุว่า ไม่ค่อยดี
 • ร้อยละ 31.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี
 • ร้อยละ 20.40 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 • ร้อยละ 10.07 ระบุว่า ดีมาก
 • ร้อยละ 5.87 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความพึงพอใจของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 6 เดือนแรกของผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พบว่า

 

 • ร้อยละ 42.60 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะเป็นคนขยัน ตั้งใจในการทำงาน เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของ กทม. และการแก้ปัญหาได้ตรงจุด
 • ร้อยละ 38.93 ระบุว่า พอใจมาก เพราะมีผลงานชัดเจน มีความทุ่มเทให้กับการทำงาน และลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน
 • ร้อยละ 10.54 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะผลงานไม่ชัดเจน แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
 • ร้อยละ 7.93 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะไม่สามารถทำตามนโยบายที่พูดไว้ได้ และยังไม่สามารถแก้ปัญหาเดิมๆ ได้ เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาการจราจร
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising