×

ปะราลี เตชะจงจินตนา

ฟื้นฟูกิจการ
1 กุมภาพันธ์ 2023

ฟื้นฟูกิจการ: แสงสว่างของธุรกิจที่ไร้ทางออก

ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและเกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจ ทั้งยังเกิดข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจจากการระบาดของโควิด หลายบริษัทประสบสภาวะขาดสภาพคล่อง รายรับที่ลดลงทำให้เงินสดและทรัพย์สินที่มีไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ให้แก่คู่ค้าและเจ้าหนี้ทั้งหลาย จนเกิดวิกฤตทางการเงินที่ยากจะแก้ไข ซึ่งหากคงสถานการณ์ไว้เช่นนั้นต่อไป ย่อมต้องถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องและบังคับทรัพ...

MOST POPULAR

Close Advertising