×

THE STANDARD LIFE

THE STANDARD รับสมัครงาน
26 กุมภาพันธ์ 2024

Social Video Creator

ผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบของวิดีโอขนาดสั้นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ตามที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดงาน วิเคราะห์ นำเสนอ และผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบของวิดีโอขนาดสั้นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่างๆ  ติดตามและมอนิเตอร์ข่าวและกระแสต่างๆ รวมถึงรายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ เพื่อเสนอแผนปรับเปลี่ยนการทำงานและผลิตคอนเทนต์ให้...

X
Close Advertising