×

มนัญญา เปิดตัวศูนย์กัญชา-กัญชง-กระท่อม แบบเบ็ดเสร็จ ลุยแจกกัญชาล้านต้นสู่ครัวเรือนวันแรก

โดย THE STANDARD TEAM
16.06.2022
  • LOADING...
ศูนย์กัญชา-กัญชง-กระท่อม

วันนี้ (16 มิถุนายน) มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้สร้างผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางวิชาการ มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตสู่เกษตรกร สามารถช่วยยกระดับการผลิตของเกษตรกร ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงดำเนินการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณลักษณะที่ดีตามความต้องการ พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ตั้งแต่การรวบรวม ศึกษา พร้อมคัดเลือกและขยายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองของไทย หรือพันธุ์การค้าจากต่างประเทศ โดยมีโครงการทดสอบสายพันธุ์กัญชงที่เหมาะสมกับพื้นที่ประเทศไทย และมีการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  

 

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม ที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศไทย และจะนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรม 

 

นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรยังมีภารกิจด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กักพืช, พ.ร.บ.พันธุ์พืช และ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อควบคุมกำกับดูแลการนำเข้า ส่งออก รวมถึงการขึ้นทะเบียนพันธุ์กัญชา กัญชง และกระท่อม ซึ่งได้มอบนโยบายให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ และกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร โดยจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม แบบเบ็ดเสร็จ กรมวิชาการเกษตร (One Stop Service) เพื่อประสานงานและบริการข้อมูลในทุกด้าน และเตรียมความพร้อมการรับมือภายหลังจากการปลดล็อกกัญชาออกจากรายชื่อยาเสพติด เนื่องจากปัจจุบันพืชทั้ง 3 ชนิดได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากปลดล็อกออกจากรายชื่อยาเสพติด มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจ แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเพาะปลูก กฎระเบียบในการควบคุมกำกับดูแล ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้า ส่งออก การขึ้นทะเบียนพันธุ์ หรือการขายเมล็ดพันธุ์ ที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในการแนะนำและส่งเสริม

 

ทางด้าน ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม แบบเบ็ดเสร็จ ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหน้าที่ประสานงานวิจัยและพัฒนาพืชชนิดกัญชง กัญชา และกระท่อม ของหน่วยงานภายนอกอื่นๆ พร้อมสนับสนุนและให้ข้อมูลด้านต่างๆ แบบครบวงจร แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนผู้สนใจ รวมถึงบริการข้อมูลและความรู้ วิธีการปลูก การดูแลรักษา การจัดการโรคและแมลง รวมทั้งการนำเข้าและส่งออกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจ โดยรวมข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวมาไว้ที่ศูนย์บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งตั้งอยู่ภายในกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งมีบริการสายด่วนสำหรับสอบถามข้อมูล โทร. 1174 

 

นอกจากนี้ จากการที่กรมวิชาการเกษตรได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พืชสกุลกัญชา ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัยไปเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จึงนำไปสู่โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา กัญชง 1 ล้านต้น ตามนโยบายรัฐบาล (โครงการ ‘แจกกัญชา กัญชง ล้านต้น สู่ครัวเรือน’) เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรม เพื่อให้เกษตรกร ตลอดจนประชาชนผู้สนใจได้ใช้ต้นกล้าพันธุ์ดี มีคุณภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่อไป

 

“กรมวิชาการเกษตรได้เริ่มเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนรับกล้าพันธุ์กัญชาพันธุ์ดีวันที่ 16 มิถุนายนนี้เป็นวันแรก ครัวเรือนละ 2 ต้น ตามเป้าหมาย 1 ล้านต้นของรัฐบาล หรือประมาณ 5 แสนครัวเรือน ซึ่งพันธุ์ที่แจกหลักๆ คือ พันธุ์อิสระ 01 พัฒนาพันธุ์โดยกรมการแพทย์ กรมวิชาการเกษตร และมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ โดยกรมวิชาการเกษตรจะจัดแจกได้เดือนละ 1-2 แสนต้น และผู้ลงทะเบียนจะได้รับต้นกัญชาหลังลงทะเบียนประมาณ 30 วัน สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมแบบเบ็ดเสร็จ หรือลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์” ระพีภัทร์กล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising