×

ครม. สัญจรเพชรบุรี เห็นชอบหลักการ 10 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง – 8 ข้อเสนอภาคเอกชน วงเงินรวม 514 ล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
14.05.2024
  • LOADING...

วันนี้ (14 พฤษภาคม) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 ที่จังหวัดเพชรบุรี ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอการสรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร การลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตร การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย การบริหารทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลและยั่งยืน และการพัฒนาที่มีส่วนร่วมเมืองสร้างสรรค์ระดับสากล

 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบและเห็นชอบหลักการโครงการของกลุ่มจังหวัดจำนวน 10 โครงการ กรอบวงเงิน 246,260,000 บาทให้กลุ่มจังหวัด และแต่ละจังหวัดขอจากงบประมาณปี 2567 และงบกลาง โดยเห็นชอบโดยหลักการของโครงการที่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชนจำนวน 8 โครงการ กรอบวงเงิน 268,000,000 บาท โดยให้ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของโครงการขอรับการจัดสรรงบปี 2561 และงบกลาง

 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอให้มีการแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี APEC ด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปี 2567 โดยมีสาระสำคัญคือส่งเสริมสตรีในอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ การสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบการเงิน การสร้างความเสมอภาคเท่าเทียม เพื่อป้องกันและจัดการต่อต้านความรุนแรงต่อเพศหญิง

 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเสนอในแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถนำที่ดินของรัฐไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ โดยที่ดินยังเป็นของรัฐ ยังสามารถบังคับใช้และไม่สามารถบังคับใช้เป็นประกันในการชำระหนี้ได้

 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เกี่ยวกับคนที่อยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ หรือ EEC Visa อำนวยความสะดวกให้คนต่างด้าวที่มีศักยภาพและเป็นกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี และได้รับการลดหย่อนภาษีบุคคลในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 17

 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอความคืบหน้าในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ โดยจะมีผลบังคับภายในเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising