×

ครม. แต่งตั้ง ‘ปนัดดา วงศ์ผู้ดี’ นั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
24.05.2022
 • LOADING...
ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

วันนี้ (24 พฤษภาคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จำนวน 9 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี ดังนี้ 

 

 1. ประกิต วาทีสาธกกิจ ด้านการแพทย์

 

 1. นันทวรรณ วิจิตรวาทการ ด้านการสาธารณสุข

 

 1. ปกป้อง ศรีสนิท ด้านกฎหมาย

 

 1. สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ด้านการคุ้มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก

 

 1. ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

 

 1. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน

 

 1. สมพงษ์ จิตระดับ จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน

 

 1. อิศรา ศานติศาสน์ จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร  และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน

 

 1. ฐาณิษา สุขเกษม จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

 

สำหรับอำนาจของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ตามกฎหมายมีดังต่อไปนี้

 

 1. เสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 

 1. กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมทั้งให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา และประสานงานส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนเพื่อดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว

 

 1. ให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาแก่รัฐมนตรี คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 

 1. ให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาในการออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 

 1. ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินการของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตาม (1) และมาตรการตาม (2) รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการดําเนินการดังกล่าว

 

 1. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้

 

 1. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย

 

สำหรับ ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ชื่อเล่น บุ๋ม เป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทย ดำรงตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี 2543 

 

ภาพ: เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising