×

ครม. ต่ออายุ ‘สรรเสริญ แก้วกำเนิด’ นั่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ต่อจนเกษียณ

โดย THE STANDARD TEAM
25.04.2023
 • LOADING...
สรรเสริญ แก้วกำเนิด

วันนี้ (25 เมษายน) อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 25 เมษายน 2566 ดังนี้

 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ดังนี้  

 

1. ผู้แทนองค์กรสตรีและองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ จำนวน 6 คน

    

 1. ถวิลวดี บุรีกุล
 2. ศุธาฎา เมฆาวงศกุล
 3. สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง
 4. รณภูมิ สามัคคีคารมย์
 5. เสาวลักษณ์ ทองก๊วย
 6. ศิริพร ไชยสุต

    

2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านจิตวิทยา จำนวน 3 คน 

 

 1. ปารีณา ศรีวนิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
 2. สมศักดิ์ ชลาชล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์
 3. ชมพูนุท นาครทรรพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา

 

ครม. มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอรับโอน กฤษฎา คงคะจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการระดับสูง เงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา (นักบริหารระดับสูง เงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว

 

ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ดังนี้

 

 1. ปริญญา แสงสุวรรณ ประธานกรรมการ
 2. กฤชเทพ สิมลี กรรมการ
 3. พล.ต.ท. เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ กรรมการ
 4. ชนินทร์ แก่นหิรัญ กรรมการ
 5. วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ กรรมการ
 6. พล.ต.ท. กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ กรรมการ
 7. วรพจน์ เอี่ยมรักษา กรรมการ
 8. วิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ กรรมการ
 9. จิรุตม์ วิศาลจิตร กรรมการ
 10. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการ

 

นอกจากนี้ ครม. มีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอต่อเวลาการดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ของ พล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 และครบกำหนด 4 ปี ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ต่อไปอีก 5 เดือน 25 วัน (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดย พล.ท. สรรเสริญจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising