×

ครม. เตรียมเสนอยกเลิกกฎหมาย 7 ฉบับ เหตุหมดความจำเป็น ไม่สอดคล้องสภาพปัจจุบัน

โดย THE STANDARD TEAM
10.02.2021
  • LOADING...
ครม. เตรียมเสนอยกเลิกกฎหมาย 7 ฉบับ เหตุหมดความจำเป็น ไม่สอดคล้องสภาพปัจจุบัน

วานนี้ (9 กุมภาพันธ์) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกกฎหมายบางฉบับ ที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้พิจารณากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันแล้วเห็นว่า มีกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน หรือมีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นที่ตราขึ้นในภายหลัง จำนวน 7 ฉบับ

 

ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามบทบัญญัติใน ม.77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงได้จัดทำร่าง พ.ร.บ. เพื่อยกเลิกกฎหมายซึ่งมีลักษณะดังกล่าว รวม 7 ฉบับ ได้แก่

 

  1. พ.ร.บ. จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก พุทธศักราช 2479

 

  1. พ.ร.ก. ควบคุมและดำเนินงานภารธุระการทำเหมืองแร่ทองคำ พุทธศักราช 2483 

 

  1. พ.ร.บ. ส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช 2484

 

  1. พ.ร.บ.กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทย ในภาวะสงคราม พุทธศักราช 2488

 

  1. พ.ร.บ. กำหนดวิธีการระงับการค้ากำไรเกินสมควรจากราชการ พุทธศักราช 2491 

 

  1. พ.ร.บ. จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2501

 

  1. พ.ร.บ. การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พุทธศักราช 2548

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories