×

ครม. เคาะเห็นชอบสลากแบบ L6 และ N3 ลุ้นโต๊ด-เต็ง เลือกเลขได้ เพิ่มทางเลือกประชาชน ถูกรางวัลการันตีรับเงินแน่

โดย THE STANDARD TEAM
18.07.2023
 • LOADING...
สลากแบบ L6 และ N3

วันนี้ (18 กรกฎาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตามที่ ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เห็นชอบหลักการการออกผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาล ได้แก่

 

 1. สลาก L6 (Lottery 6 – เลข 6 หลัก มีทั้งแบบใบและแบบดิจิทัล) และ
 2. สลาก N3 (Numbers 3 – เลข 3 หลัก จำหน่ายเฉพาะแบบดิจิทัล ผู้ซื้อกำหนดตัวเลขเองได้)

 

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสลากรูปแบบดิจิทัลและทางเลือกในการซื้อสลากแบบถูกกฎหมายมากขึ้น ทั้งนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคมเรียบร้อยแล้ว โดยมีกลุ่มผู้ซื้อสลาก กลุ่มผู้ขายสลาก และกลุ่มผู้ขายสลากที่เป็นผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 14,398 คน ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วย

 

วันนี้ ครม. จึงมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศเกี่ยวกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ L6 และ N3 รวม 3 ฉบับ คือ

 

 1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก (Numbers 3: N3) พ.ศ. ….
 2. ร่างประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6)
 3. ร่างประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก (Numbers 3: N3)

 

ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

 

ฉบับแรก ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก (Numbers 3: N3) พ.ศ. …. มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้นำเงินที่จัดสรรไว้เป็นเงินรางวัลไปสมทบในงวดถัดไป แต่ไม่เกิน 1 งวด โดยการสมทบเงินรางวัลให้ยกไปสมทบกับเงินรางวัลประเภทเดียวกันเท่านั้น หากการออกรางวัลงวดถัดไปไม่มีผู้ถูกรางวัลอีก ให้นำเงินสมทบเงินรางวัลในงวดก่อนหน้านำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

 

ฉบับที่ 2 ร่างประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) มีสาระสำคัญคือ

 

 1. รูปแบบสลาก L6 กำหนดเป็นสลากประเภทไม่สมทบเงินรางวัล (หากงวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัลให้นำเงินรางวัลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน) มีการจำหน่ายทั้งแบบใบและแบบดิจิทัล ซึ่งรูปแบบดิจิทัลจำหน่ายผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยออกรางวัลทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน สำหรับสลาก L6 ประกอบด้วยหมายเลข 6 หลัก แต่ละหลักมี 10 หมายเลข ตั้งแต่ 0-9 (000000-999999) โดยกำหนดหมายเลขไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับที่สำนักงานสลากฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน แต่สลากแบบดิจิทัลจะไม่มีการพิมพ์สลากและไม่มีการสแกนภาพสลาก

 

 1. การจ่ายเงินรางวัลและประเภทของรางวัล รวม 9 ประเภทรางวัล รวม 14,168 รางวัลต่อชุด มีดังนี้
 • รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 1 แสนบาท จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 รางวัลละ 2 แสนบาท จำนวน 5 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 รางวัลละ 8 หมื่นบาท จำนวน 10 รางวัล
 • รางวัลที่ 4 รางวัลละ 4 หมื่นบาท จำนวน 50 รางวัล
 • รางวัลที่ 5 รางวัลละ 2 หมื่นบาท จำนวน 100 รางวัล
 • รางวัลเลขหน้าสามตัว เสี่ยง 2 ครั้ง รางวัลละ 4,000 บาท จำนวน 2,000 รางวัล
 • รางวัลเลขท้ายสามตัว เสี่ยง 2 ครั้ง รางวัลละ 4,000 บาท จำนวน 2,000 รางวัล
 • รางวัลเลขท้ายสองตัว เสี่ยง 1 ครั้ง รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล

 

 1. การจัดสรรเงินรางวัล กำหนด
 1. ร้อยละ 60 เป็นเงินรางวัล
 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 เป็นรายได้แผ่นดิน
 3. ไม่เกินกว่าร้อยละ 17 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 

ฉบับที่ 3 ร่างประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก (Numbers 3: N3) มีสาระสำคัญคือ

 

 1. รูปแบบสลาก N3 เป็นสลากประเภทสมทบเงินรางวัล (สมทบได้ไม่เกิน 1 งวด หากไม่มีผู้ถูกรางวัลอีกให้นำเงินสมทบเงินรางวัลในงวดก่อนหน้าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน) มีการจำหน่ายเฉพาะรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยออกรางวัลทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน สำหรับสลาก N3 เป็นสลากรูปแบบใหม่ ประกอบด้วยหมายเลขให้เลือก 3 หลัก แต่ละหลักมี 10 หมายเลข ตั้งแต่ 0-9 (000-999) โดยไม่กำหนดหมายเลขไว้ล่วงหน้า ผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลขแต่ละหลักให้ครบ 3 หลัก และสามารถเลือกหมายเลขแต่ละหลักซ้ำกันได้

 

 1. การจ่ายเงินรางวัลและประเภทของรางวัล รวม 4 ประเภทรางวัล มีดังนี้
 • รางวัลสามตรง (ถูกทุกหมายเลขและตรงทุกตำแหน่ง)
 • รางวัลสามสลับ (ถูกทุกหมายเลขแต่สลับตำแหน่ง)
 • รางวัลสองตรง (ถูกทุกหมายเลขและตรงทุกตำแหน่ง)
 • รางวัลพิเศษ (ถูกรางวัลที่มีข้อมูลหมายเลขตรงกับผลการออกรางวัลพิเศษ)

 

ทั้งนี้ ไม่สามารถระบุจำนวนรางวัลได้ เนื่องจากจำนวนรางวัลจะแปรผันตามจำนวนผู้ที่ซื้อสลาก โดยในแต่ละงวดสำนักงานสลากฯ จะประกาศสัดส่วนการจ่ายเงินรางวัลในแต่ละประเภทรางวัลล่วงหน้าก่อนการออกรางวัล

 

 1. การจัดสรรเงินรางวัล กำหนด
  1. ร้อยละ 60 เป็นเงินรางวัล
  2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 เป็นรายได้แผ่นดิน
  3. ไม่เกินกว่าร้อยละ 17 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 

สำหรับแนวทางการกำหนดตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 ประกอบด้วย

 

 1. แบบใบ ต่อสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากรายเดิมให้จำหน่ายสลาก L6 แบบใบ
 2. แบบดิจิทัล ต่อสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากรายเดิมให้จำหน่ายสลาก L6 แบบดิจิทัล 

 

รวมทั้งคัดเลือกกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและคนพิการในตัวแทนจำหน่ายสลากรายเดิมให้มาจำหน่ายสลาก L6 แบบดิจิทัล ส่วนตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล N3 กำหนดให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและคนพิการได้มีโอกาสในการจำหน่ายสลาก N3

 

รัชดากล่าวด้วยว่า การออกผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาล N3 จะช่วยแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคา เนื่องจากมีการจำหน่ายเฉพาะรูปแบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนซื้อสลากแบบถูกกฎหมายมากขึ้น เพราะผู้ซื้อสลากสามารถเลือกตัวเลขได้ตามความต้องการ มีรางวัลพิเศษ และได้รับรางวัลแน่นอน ส่วนการออกสลาก L6 ควบคู่กับการออกสลาก N3 นั้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายบางรายการได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสลากและต้นทุนการพิมพ์ เนื่องจากสลาก L6 แบบดิจิทัลจะไม่มีการพิมพ์สลากและไม่มีการสแกนภาพสลาก ซึ่งจะแตกต่างจากที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising