×

ครม. อนุมัติ 912 ล้าน บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน-ฤดูแล้ง 576 โครงการ

โดย THE STANDARD TEAM
06.09.2022
 • LOADING...
อนุชา บูรพชัยศรี

วันนี้ (6 กันยายน) อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลาง กรอบวงเงิน 911.7120 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2565/66 เพิ่มเติม จำนวน 576 โครงการ โดยจะเป็นการดำเนินการภายใต้ 3 กระทรวง 7 หน่วยงาน ดังนี้ 

 

 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 192.0700 ล้านบาท

 

 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 519 โครงการ วงเงินรวม 619.7137 ล้านบาท 
  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 496 โครงการ วงเงิน 376.4279 ล้านบาท 
  • กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 23 โครงการ วงเงิน 243.2858 ล้านบาท

 

 • กระทรวงมหาดไทย จำนวน 53 โครงการ วงเงินรวม 99.9283 ล้านบาท ประกอบด้วย 
  • จังหวัด จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 4.5790 ล้านบาท 
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 40 โครงการ วงเงิน 62.1180 ล้านบาท
  • องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 11 โครงการ วงเงิน 31.6313 ล้านบาท 
  • เทศบาลตำบล จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 1.6000 ล้านบาท 

 

อนุชากล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อโครงการต่างๆ ดำเนินการแล้วเสร็จนั้น จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 3,542 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 542 ครัวเรือน ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 3.32 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถกำจัดผักตบ/วัชพืชน้ำได้ถึง 97,988 ตัน รวมถึงจะมีการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์อีก 9 แห่งด้วย

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising